Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DECYZJA PREZESA UTK W ZAKRESIE WSTRZYAMANIA RUCHU NA BOCZNICY KOLEJOWEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

12.07.2013

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wobec stwierdzonych nieprawidłowości nakazał wstrzymanie ruchu kolejowego na bocznicy kolejowej Trans-Z, zlokalizowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim (na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). Decyzja podlega natychmiastowej wykonalności.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził między: nieposiadanie wymaganych przepisów wewnętrznych określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i przepisów dotyczących utrzymania zlokalizowanej na niej infrastruktury kolejowej, nieprowadzenie wewnętrznej dokumentacji kontrolnej dotyczącej prowadzonego na bieżąco procesu okresowej diagnostyki elementów infrastruktury kolejowej oraz brak dokumentu określającego jej stan sprawności technicznej, nieposiadanie Świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej oraz Świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz brak aktualizacji „Regulaminu pracy bocznicy kolejowej” do wymogów określonych w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Transportu Kolejowegoz dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej.

do góry