Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KONTROLE UCZESTNIKÓW PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – KARA FINANSOWA

10.07.2013

Na podstawie art. 107 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wobec stwierdzonego naruszenia, polegającego na nieprawidłowym oznakowaniu wagonów cystern przez Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, a w konsekwencji naruszenia postanowień Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), będącego załącznikiem C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych karę finansową. Wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Wysokość kar uzależniona jest również od liczby środków transportu (wagonów) użytych do przewozu niezgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych. 

do góry