Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POROZUMIENIE MIĘDZY POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI I URZĘDEM TRANSPORTU KOLEJOWEGO

08.07.2013

4 lipca 2013 r., Jakub Majewski, V-ce Prezes ds. Regulacji Rynku Urzędu Transportu Kolejowego w imieniu Krzysztofa Dyla, Prezesa UTK oraz Eugeniusz W. Roguski, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, podpisali Porozumienie o współpracy w zakresie oceny i nadzoru nad podmiotami akredytowanymi dla celów autoryzacji i notyfikacji do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.

Strony Porozumienia zobowiązały się do wymiany informacji dotyczących podmiotów ubiegających się o akredytację lub akredytowanych dla celów autoryzacji i notyfikacji do dyrektywy 2008/57/WE.  UTK zapewni ekspertom PCA dostęp do projektów polskich i wspólnotowych aktów prawnych odnoszących się do kwestii objętych Porozumieniem. Natomiast PCA umożliwi Prezesowi UTK, lub upoważnionym przez niego osobom, zapoznanie się z odpowiednimi projektami krajowych i unijnych wymagań akredytacyjnych.

Eksperci UTK i PCA będą również wzajemnie się wspierali i dzielili specjalistyczną wiedzą, niezbędną do oceny podmiotów wnioskujących o akredytację w celu autoryzacji i notyfikacji do dyrektywy 2008/57/WE. Obie instytucje zobowiązały się  do przekazywania sobie wyników ocen, kontroli i inspekcji, dokonywanych przez nie w jednostkach ubiegających się o akredytację oraz już akredytowanych i notyfikowanych - jednak z zastrzeżeniem dotyczącym danych stanowiących tajemnice prawnie chronione.

Dzięki współpracy Polskiego Centrum Akredytacji z Ministerstwem Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Urzędem Transportu Kolejowego, powstał projekt dokumentu DAN-02 „Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie”. Po jego akceptacji przez Prezesa UTK i zatwierdzeniu przez Dyrektora PCA, na stronach internetowych PCA i UTK ukaże się komunikat informujący o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie akredytacji w tym zakresie

do góry