Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

JEDNOSTKI OCENIAJĄCE W RAMACH PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

24.06.2013

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. (od dnia 21 maja 2015 r. rozporządzenie to zostanie zastąpione przez rozporządzenie 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.), podmiot, który przeprowadza znaczącą zmianę w zakresie swojego funkcjonowania (znacząca zmiana może mieć charakter techniczny, eksploatacyjny lub organizacyjny) i w związku z tym jest zobowiązany do zastosowania procesu zarządzania ryzykiem zgodnego z rozporządzeniem Komisji 352/2009, musi wyznaczyć tzw. Jednostkę Oceniającą.

Zadaniem Jednostki Oceniającej jest dokonanie weryfikacji prawidłowości zastosowania procesu zarządzania ryzykiem oraz wyników osiągniętych w ramach tego procesu. Jednostka Oceniająca nie weryfikuje zatem oceny znaczenia zmiany przeprowadzonej samodzielnie przez zainteresowany podmiot.

W warunkach polskich każdy zainteresowany podmiot ma swobodę w zakresie wyboru Jednostki Oceniającej. Zgodnie z prawem wspólnotowym, Jednostką Oceniającą może być zarówno jednostka zewnętrzna (wyspecjalizowany podmiot świadczący usługi w ww. zakresie) jak i jednostka wewnętrzna funkcjonująca wewnątrz struktury organizacyjnej zainteresowanego podmiotu, wdrażającego zmianę.

Jednostka Oceniająca, niezależnie od tego czy jest to jednostka wewnętrzna czy zewnętrzna, aby pełnić swoją funkcję musi spełniać kryteria, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia Komisji 352/2009.

W obecnej chwili nie ma wskazanego organu, do obowiązków którego należałoby dokonywanie weryfikacji (poprzez akredytację lub uznanie) spełniania przez Jednostkę Oceniającą wymogów określonych w załączniku II do rozporządzenia Komisji 352/2009.

Wyżej wymienione rozporządzenie 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. ustanawia procedurę weryfikacji (akredytacja lub uznanie) zdolności Jednostki Oceniającej do pełnienia tej roli.

do góry