Nawigacja

Aktualności

Przejazdy z ulgą dla studiujących za granicą

20.10.2023

Międzynarodowa legitymacja studencka ISIC uprawnia do ulgowych przejazdów polską koleją. Jednak pod pewnymi warunkami. Studenci polskich uczelni muszą pamiętać, że ISIC nie jest zamiennikiem polskiej legitymacji studenckiej i nie uprawnia ich do ulgowych przejazdów. Z ulgi nie skorzystają też studenci zagraniczni, którzy nie są polskimi obywatelami lub nie mieszkają w Polsce.

Legitymacja ISIC uprawnia do korzystania z ustawowej ulgi studenckiej (51%) podczas przejazdu koleją w Polsce wyłącznie osoby studiujące za granicą. Muszą one jednak spełnić dodatkowo jeden z trzech warunków:

  • posiadać polskie obywatelstwo, bądź
  • być obywatelami Unii Europejskiej i posiadać prawo stałego pobytu w Polsce, bądź
  • być członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej posiadającego prawo stałego pobytu w Polsce.

Osoby, które spełnią jeden z tych warunków muszą okazać kontrolerowi legitymację ISIC potwierdzającą naukę na zagranicznej uczelni wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku (ulga studencka przysługuje do ukończenia 26 roku życia). W przypadku obcokrajowca z obywatelstwem w innym kraju Unii Europejskiej należy również okazać dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce (odpowiednio swojego lub członka rodziny).

ISIC występuje obecnie w dwóch formach: tradycyjnej karty plastikowej (the ISIC card) oraz karty wyświetlanej na urządzeniu mobilnym (virtual ISIC card, ISIC virtual ID). Obie formy legitymacji ISIC będą stanowiły dokument poświadczający uprawnienie do ulgi w pociągach.

ISIC to nie zamiennik polskiej legitymacji

Legitymacja ISIC nie stanowi dla studentów polskich uczelni zamiennika legitymacji studenckiej wydawanej przez polskie placówki edukacyjne. Kartą ISIC nie może się również posłużyć na polskiej kolei student z innego kraju, który nie posiada prawa stałego pobytu w Polsce lub nie jest członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej mającego w naszym kraju prawo stałego pobytu (np. zagraniczny turysta).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 810).

do góry