Nawigacja

Aktualności

Nowe wytyczne w zakresie wdrażania TSI „Infrastruktura”

02.08.2023

Zamiana pojęcia „linii kolejowej” na „podsystem infrastruktura”, nowa definicja modernizacji i doprecyzowanie wymagań odnośnie zmian innych niż modernizacja – to niektóre ze zmian zaplanowanych w ramach rewizji rozporządzenia 1299/2014 określającego wymagania dla podsystemu „Infrastruktura” (TSI INF).

Jedna z istotnych, zaplanowanych zmian dotyczy pkt. 7 załącznika TSI INF, który opisuje wdrażanie i stosowanie rozporządzenia. Do tej pory stosowane było pojęcie „linia kolejowa”. Nowa wersja aktu odwołuje się natomiast do „podsystem infrastruktura”, przy czym „nowy podsystem infrastruktura” został zdefiniowany jako: „podsystem infrastruktura oddany do eksploatacji po „[data publikacji rozporządzenia zmieniającego 1299/2014]”, którego utworzenie prowadzi do powstania trasy lub części trasy tam, gdzie trasa ani jej część obecnie nie istnieje”. Każdy inny podsystem infrastruktura będzie traktowany jako „istniejący podsystem infrastruktura.”

Zmianie poddano również zagadnienie „modernizacji” istniejącego podsystemu. Dotychczasowe prace klasyfikowane jako „modernizacja”, poza przypadkami wskazanymi w pkt 7.2. ppkt 2, związane były ze zmianą dokumentacji technicznej dołączonej do deklaracji weryfikacji WE bądź pracami poprawiającymi całkowite osiągi podsystemu. Podobna definicja znajduje się również w aktualnie obowiązującej ustawie o transporcie kolejowym. Zgodnie z nowym rozporządzeniem „modernizację” należy rozumieć jako: „większe prace modyfikacyjne w istniejącym podsystemie „Infrastruktura”, skutkujące co najmniej uzyskaniem zgodności z jednym dodatkowym kodem ruchu lub zmianą zadeklarowanej kombinacji kodów ruchu (o których mowa w tabeli 2 i tabeli 3 w pkt 4.2.1).”

W przypadku zmodernizowanego podsystemu „Infrastruktura” stosowanie TSI INF jest obowiązkowe i ma zastosowanie do zmodernizowanego podsystemu w ramach zasięgu geograficznego modernizacji. Zasięg geograficzny modernizacji jest określany na podstawie lokalizacji na torach oraz odniesień metrycznych i skutkuje zgodnością wszystkich podstawowych parametrów podsystemu „Infrastruktura” związanych z torami podlegającymi modernizacji podsystemu.

Rewizja TSI obejmuje również doprecyzowanie wymogów w zakresie stosowania TSI INF w przypadku zmian innych niż modernizacja. W pkt 7.3.2 wskazano, że w przypadku:

  • zmiany, która ma wpływ na parametry podstawowe (o których mowa w pkt 4.2.2) i wymaga przeprowadzenia nowej procedury weryfikacji WE (zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/250) - stosowanie TSI INF dla każdego podstawowego parametru, na który zmiana ma wpływ, jest obowiązkowe;
  • zmiany, która nie ma wpływu na parametry podstawowe (o których mowa w pkt 4.2.2) lub gdy zmiana nie wymaga nowej weryfikacji WE (zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/250) - wykazanie poziomu zgodność z niniejszą TSI jest dobrowolne;
  • istotnej wymiany w ramach „odnowienia” (rozumianej w myśl art. 2 pkt 15 dyrektywy 2016/797) - niezgodne z TSI elementy podsystemu lub części należy systematycznie zastępować zgodnymi z TSI;
  • wymiany w ramach utrzymania (rozumianej w myśl art. 2 pkt 17 dyrektywy (UE) 2016/797) nie wymagającej przeprowadzenia weryfikacji WE - należy stosować TSI INF, gdy jest to racjonalnie i ekonomicznie wykonalne.

Głównym celem zmian jest usprawnienie procesu wdrażania przepisów TSI INF. „Modernizacja” rozumiana w myśl nowych przepisów ma być okazją do efektywniejszego osiągnięcia interoperacyjności.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 356 z 12 grudnia 2014 r., s. 1, z późn. zm.)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 138 z 26 maja 2016 r., s. 44, z późn. zm.)

Projekt nowej TSI dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

do góry