Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

OPINIA BIEGŁEGO W SPRAWIE ZATWIERDZENIA STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA DOSTĘP I KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 2012/2103

26.07.2012

W związku z prowadzonych postępowaniem administracyjnym w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2012/2103, przedłożonych przez Zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przy wniosku z dnia 10 maja 2012 r., Prezes UTK skorzystał, na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r.w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274)z przysługującego mu prawa i zasięgnął opinii biegłego rewidenta co do zasadności przyjętego przez Zarządcę wzrostu stawek jednostkowych.

Wyłonione przez UTK w ramach przetargu ograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), konsorcjum Ernst & Young Business Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa oraz Ernst & Young Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  przekazało UTK „Opinię niezależnego biegłego rewidenta” wraz z raportem z przeprowadzonej weryfikacji zasadności wzrostu stawek jednostkowych.

W pkt 5 wymienionej opinii stwierdza się: „W wyniku weryfikacji dokumentacji będącej podstawą przyjętych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. założeń i szacunków, z wyłączeniem potencjalnego wpływu kwestii opisanych w pkt 4 opinii nic nie zwróciło naszej uwagi, co mogłoby spowodować, abyśmy uznali, iż planowany wzrost stawek jednostkowych opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej nie jest prawidłowo wyznaczony na podstawie przyjętych założeń i zasad określonych w art. 33 ust. 2 – 6, art. 34 ustawy o transporcie kolejowym oraz w rozporządzeniaw sprawie warunków dostępu.”

W pkt 4 przedmiotowej opinii wskazano, że: „Niektóre założenia przyjęte do wyznaczenia planowanego wzrostu stawek jednostkowych opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej i przedstawione w Projekcie stawek jednostkowych 2012/2013 zostały określone na podstawie wartości hipotetycznych, dla których nie uzyskaliśmy w toku prac wystarczającego potwierdzenia, iż założenia te stanowią uzasadnioną podstawę do wyznaczenia planowanego wzrostu stawek jednostkowych opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej.Do założeń tych należą masy brutto pociągów dla poszczególnych przedziałów mas brutto przyjęte do kalkulacji oraz dopuszczalne prędkości techniczne dla poszczególnych kategorii linii, przyjęte do kalkulacji.”

Powyższa opinia biegłego rewidenta, jak również opinie zgłoszone przez uczestników rynku kolejowego w trakcie przedmiotowego postępowania administracyjnego zostaną wzięte pod uwagę przez Prezesa UTK przy wydawaniu, na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu stawek jednostkowych opłat na rozkład jazdy pociągów 2012/2013 obowiązujący od dnia 9 grudnia 2012 r.

do góry