Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Priorytety nadzoru i cele strategii nadzoru na 2022 rok

03.02.2022

Prezes UTK za priorytety nadzoru w 2022 roku uznał m.in. systemy zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem, pojazdy kolejowe, infrastrukturę kolejową oraz przejazdy kolejowo – drogowe. Obszary te wyznaczone zostały dzięki metodom analitycznym, które w sposób efektywny pozwalają na określenie poziomów ryzyka w ramach systemu kolejowego.

Podejmowane przez Prezesa UTK działania nadzorcze mają na celu przede wszystkim kreowanie bezpiecznych  i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego. Aby czynności te przynosiły wymierne korzyści dla systemu kolejowego określone zostały obszary priorytetowe, które dla bezpieczeństwa transportu kolejowego stanowią elementy krytyczne.

„Bezpieczeństwo systemu kolejowego zależy od wszystkich funkcjonujących na rynku kolejowym, ale także od sprawności nadzoru krajowej władzy bezpieczeństwa – Prezesa UTK. Dlatego z roku na rok, udoskonalamy metody planistyczne, z coraz większą skutecznością wskazujemy obszary, w których nadzór jest najpotrzebniejszy. Szczególną uwagę zwracamy więc na zagadnienia generujące znaczące ryzyko dla systemu kolejowego, w tym m.in. przejazdy kolejowo – drogowe oraz zdarzenia typu SPAD. Są to obszary, w których prowadzone będą wzmożone czynności nadzorcze” – stwierdza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Priorytety na rok 2022 zostały wyznaczone w wyniku analiz zgromadzonych danych, w tym m.in. dotyczących wypadków i incydentów, wyników dotychczasowych kontroli oraz liczby i wagi wykrywanych nieprawidłowości. Obejmują zagadnienia:

  • systemy zarządzania bezpieczeństwem;
  • kwalifikacje pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
  • ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów;
  • przejazdy kolejowo – drogowe;
  • systemy zarządzania utrzymaniem;
  • infrastruktura kolejowa;
  • pojazdy kolejowe;
  • bocznice kolejowe;
  • wyroby stosowane w kolejnictwie.

Prezes UTK wskazał również na cele strategii nadzoru na lata 2022-2023. Określonych zostało 9 celów strategicznych w obszarze nadzoru, w tym m.in. dotyczących zwiększania skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem certyfikowanych przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury kolejowej, poprawy bezpieczeństwa na przejazdach w kontekście czynników zależnych od systemu kolejowego czy poprawy jakości utrzymania pojazdów kolejowych.

Sformułowane zostały również cele dodatkowe związane m.in. z rozwojem idei kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym czy projektem „Kampania Kolejowe ABC II”. Dodatkowe cele strategiczne oraz inicjatywy realizowane przez Prezesa UTK stanowią wsparcie działalności nadzorczej i pozwalają na eliminowanie ryzyka na wielu płaszczyznach systemu kolejowego.

Prezes UTK przedstawiając obszary priorytetowe i cele strategii nadzoru realizuje obowiązek wynikający z przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2018/761 z dnia 16 lutego 2018 r. ustanawiającego wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012 (Dz. Urz. UE. L Nr 129, str.16).

W załączniku opisane zostały w sposób szczegółowy priorytety nadzoru oraz cele strategii nadzoru Prezesa UTK na lata 2022-2023.

do góry