Nawigacja

Aktualności

Porozumienie pomiędzy UTK a UTH

22.11.2019

Współpraca w obszarze edukacyjnym, badawczym i kadrowym - to założenia porozumienia o współpracy podpisanego pomiędzy Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego a Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Porozumienie podpisali dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH – Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej. W ramach Porozumienia UTK zobowiązał się między innymi do opiniowania programów kształcenia na kierunkach ze specjalnościami związanymi z transportem kolejowym, do współpracy w zakresie praktyk zawodowych czy wolontariatu oraz proponowania studentom problemowych tematów prac dyplomowych i niezbędnej pomocy w ich realizacji na potrzeby UTK.

- Kolej, jak każda dziedzina gospodarki, potrzebuje odpowiednich kadr, osób mających niezbędną wiedzę i wykształcenie. Bez takich pracowników nie jest możliwe zwiększanie kultury technicznej i bezpieczeństwa. Dlatego Urząd Transportu Kolejowego współpracuje z wieloma uczelniami – tak by możliwe było stałe podnoszenie poziomu nauczania i przygotowanie przyszłych pracowników dla systemu kolejowego – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Uczelnia deklaruje między innymi uruchomienie oraz prowadzenie studiów podyplomowych i kursów oraz szkoleń związanych z transportem kolejowym. Dodatkowo strony porozumienia będą wzajemnie informowały się o organizowanych konferencjach, seminariach, studiach podyplomowych i szkoleniach z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i wdrażania interoperacyjności. Porozumienie przewiduje także udział pracowników i wsparcie merytoryczne w realizowanych wspólnie projektach badawczo-rozwojowych oraz wykonywanie na potrzeby UTK badań, opinii i ekspertyz. 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej istnieje od 27 lat. Jest jedną z pierwszych niepublicznych uczelni wyższych. Realizując swą misję upowszechniania wiedzy zachowuje wysokie standardy procesu dydaktycznego obowiązujące w Unii Europejskiej i współtworzy europejską przestrzeń szkolnictwa wyższego. Uczelnia rozwija ofertę dydaktyczną na kierunkach technicznych i społecznych. Realizuje ją na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim na 8 kierunkach, które oferują 33 specjalności. Prowadzi też studia podyplomowe. Uczelnia wykształciła już 30 000 absolwentów.

Dla UTK istotna jest współpraca ze szkołami wyższymi. Podobne porozumienia podpisane zostały już z 9 uczelniami.

 

 

do góry