Nawigacja

Aktualności

Rozszerzenie obowiązku certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie

23.07.2019

Do 16 czerwca 2022 r. podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów innych niż wagony towarowe będą musiały spełniać wymogi nowego rozporządzenia w sprawie certyfikacji. Każdy pojazd kolejowy powinien mieć przypisany certyfikowany podmiot odpowiedzialny za utrzymanie odnotowany w krajowym rejestrze pojazdów (NVR).

Obecnie certyfikowany podmiot odpowiedzialny za utrzymanie musi być przypisany do pojazdu kolejowego jedynie w przypadku wagonów towarowych. Od 16 czerwca 2020 r. będzie stosowane nowe rozporządzenie 2019/779 ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji. Określa ono, że każdy pojazd kolejowy poruszający się po sieci kolejowej powinien posiadać przypisany w krajowym rejestrze pojazdów (NVR) certyfikowany podmiot odpowiedzialny za utrzymanie.

Dla pojazdów utrzymywanych oraz eksploatowanych wyłącznie na potrzeby własnej działalności przez przewoźnika kolejowego lub zarządcę infrastruktury, zgodność z załącznikiem II do rozporządzenia 2019/779 wykazuje się w systemach zarządzania bezpieczeństwem w procesie certyfikacji bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa. Podmioty te nie muszą zatem posiadać odrębnego dokumentu certyfikującego system zarządzania utrzymaniem.

Wszystkie podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów innych niż wagony towarowe i pojazdy wymienione w art. 15 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/798, muszą spełnić wymogi rozporządzenia 2019/779 do 16 czerwca 2022 r.

Podmioty, które aktualnie posiadają certyfikat ECM (w odniesieniu do wagonów towarowych) i nie będą zmieniały zakresu działalności zachowują ważność certyfikatu zgodnie z datą na nim wskazaną.

W celu określenia przybliżonej liczby podmiotów realizujących usługi utrzymania pojazdów w okresie  obowiązywania nowego rozporządzenia Urząd Transportu Kolejowego opracował ankietę skierowaną do podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie  pojazdów kolejowych innych niż wagony towarowe.

Tabelę tę może również wypełnić każde przedsiębiorstwo kolejowe, które dopiero zamierza pełnić rolę podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie. Wypełnione ankiety prosimy przesłać do 26 lipca 2019 r. w formie elektronicznej na adres dmb@utk.gov.pl.

Arkusz Excel – Tabela 1 „Ankieta” i Tabela 2 „Warsztat”

Instrukcja wypełniania Tabeli

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz. Urz. UE L 122 z 11 maja 2011 r., s. 22, z późn. zm.)                          
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (DZ. Urz. UE, L 139 z 27 maja 2019 r., s. 360)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (DZ. Urz. UE, L 138, z 26 maja 2016 r., s. 102).
do góry