Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Za tydzień tracą ważność prawa kierowania maszynistów

22.10.2018

Od 29 października maszynista nie będzie mógł prowadzić pociągu na podstawie dotychczasowych dokumentów. Tracą ważność prawa kierowania. Kończy się też okres przejściowy, w którym można było w sposób uproszczony wymienić prawo kierowania na licencję maszynisty.

Do tej pory Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał ponad 17 630 licencji maszynisty. Po 29 października, żeby kierować pojazdem kolejowym każdy maszynista powinien posiadać licencję i świadectwo maszynisty. Licencję wydaje Prezes UTK, a świadectwo maszynista uzyskuje u pracodawcy (przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury kolejowej). Od przyszłego tygodnia  wszystkich ubiegających się o wydanie licencji maszynisty (w tym maszynistów, którzy nie skorzystali z uproszczonego trybu uzyskania licencji) obowiązywać będzie taka sama procedura, jak w przypadku kandydata na maszynistę.

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • ukończyła 20 lat,
 • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. poz. 211 z późn. zm.),
 • odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty.

Kandydat na maszynistę przechodzi dwuetapowe przygotowanie zawodowe. Pierwszy etap to szkolenie i zdanie egzaminu na licencję maszynisty. Drugi etap to szkolenie, które przygotowuje do uzyskania świadectwa maszynisty. Świadectwo wydaje przewoźnik lub zarządca infrastruktury. Z obowiązku odbycia szkolenia w pierwszym etapie, czyli na licencję maszynisty zwolnieni są kandydaci, którzy:

 • posiadają dyplom albo inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których programy kształcenia zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej, lub
 • ukończyli studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej.

Szkolenie na licencję maszynisty odbywa się w ośrodkach szkolenia i egzaminowania maszynistów wpisanych do rejestru  prowadzonego przez Prezesa UTK.

W odpowiedniej przychodni należy również przeprowadzić badania lekarskie. Potwierdzają one spełnianie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji i świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności. Badania wykonują ośrodki wpisane na listę Prezesa UTK.

Prawa kierowania nie tracą ważności w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe. Po 29 października mogą oni prowadzić pojazdy kolejowe na podstawie dotychczasowych uprawnień. Chodzi o prawa kierowania wydane na podstawie rozporządzenia z 2014 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie UTK: „Wymiana uprawnień przy przejściu na stanowisko prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe”.

Informacje dotyczące procesu wydawania licencji dla maszynisty dostępne są na stronie UTK w dziale maszyniści. Dodatkowe informacje na temat prowadzonych postępowań, można uzyskać pod nr. tel. 22 749 14 70. Infolinia dla Wnioskodawców i podmiotów działających w ich imieniu jest dostępna w dni robocze w godz. 14:30 – 16:15.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. z 2014 r., poz. 212 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212, poz. 2152, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra (Dz. U. Nr 59, poz. 301 i Nr 223, poz. 1333) – uchylone
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 46).
do góry