Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Raport zerowy przewoźnika, który dopiero uzyskał certyfikat

23.01.2018

Przedsiębiorstwa posiadające certyfikat bezpieczeństwa zobowiązane są przesłać do Prezesa UTK "Roczny raport w sprawie bezpieczeństwa" za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązek ten dotyczy również tych którzy, uzyskali certyfikat bezpieczeństwa ale jeszcze nie rozpoczęli wykonywania przewozów. Obowiązek przesłania Raportu do końca drugiego kwartału wynika z art. 17a ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Raport w sprawie bezpieczeństwa powinien być wykorzystywany przez podmioty funkcjonujące w oparciu o zaakceptowane systemy zarządzania bezpieczeństwem (SMS).  Jest on jednym z narzędzi umożliwiających weryfikację efektywności systemu w drodze procesu przeglądu systemu zarządzania oraz jego stałego doskonalenia (Kryteria I oraz K wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności. Kryteria te zostały określone w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010).

Ponadto rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2012 w art. 5 zobowiązuje przedsiębiorstwa do przekazywania krajowemu organowi ds. bezpieczeństwa informacji dotyczących stosowania tego rozporządzenia w postaci rocznych sprawozdań na temat bezpieczeństwa.

Przed sporządzeniem Raportu w sprawie bezpieczeństwa i Raportu z działalności podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi sporządzania tych dokumentów opublikowanymi na stronie internetowej UTK.

Wytyczne do Raportu za 2017 r. ukażą się w połowie lutego 2018 r. w zakładce Dokumenty do pobrania -> Sprawozdania -> Raport Bezpieczeństwa. Ich opis znajduje się w dziale Monitorowanie bezpieczeństwa -> Wytyczne do raportów i sprawozdań.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa

 

do góry