Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK otwarty na klienta. Podsumowanie roku 2017

12.01.2018

Poprawa wskaźników bezpieczeństwa, uzyskanie unijnego dofinansowania Kampanii Kolejowe ABC, uruchomienie systemu do obsługi wniosków o licencję maszynisty przez internet, powołanie Rady Ekspertów do spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się czy opublikowanie ekspertyzy dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych – to tylko niektóre efekty pracy Urzędu Transportu Kolejowego. UTK jest przyjazny klientom, dba o podróżnych czyli słabszą stronę umów zawieranych z przewoźnikami.

W 2017 roku Prezes UTK zrealizował wiele ważnych projektów. Monitorował poziom bezpieczeństwa realizując ideę proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem. Powstała ważna dla producentów i inwestorów nowa Lista Prezesa UTK – czyli krajowe wymagania techniczne.

Prezes UTK wydał pierwszą decyzję przyznającą otwarty dostęp w ruchu międzynarodowym. Pozwoli to na większą konkurencję na torach i przyczyni się do coraz lepszej obsługi podróżnych.

Urząd Transportu Kolejowego zmienia się na lepsze, co zauważył chyba każdy, kto ma z nami kontakt. Zmieniamy filozofię działania tak, by tworzyć urząd otwarty i prokliencki. Jednak w sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo, działamy zdecydowanie i nie wahamy się sięgać po wszystkie środki, aby zagrożenie eliminować – stwierdza Ignacy Góra, Prezes UTK.

UTK cały czas zmienia się, aby lepiej służyć wszystkim klientom: podmiotom rynku kolejowego, pasażerom, maszynistom i pozostałym pracownikom kolei, jednostkom badawczym i wielu innym. Podejmuje wiele inicjatyw, które zwiększają bezpieczeństwo. Swoimi działaniami wspiera też przedsiębiorstwa i ułatwia spełnienie wymogów prawa.

DLA BEZPIECZEŃSTWA

Fundamentem skutecznego oddziaływania Prezesa UTK na rynek kolejowy, poza szeroko zakrojonymi działaniami nadzorczymi, jest realizacja innych działań ukierunkowanych na eliminację zagrożeń bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Prezes UTK w ramach zainicjowanego w roku 2016 projektu Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, wdraża i prowadzi znaczące projekty skierowane zarówno do podmiotów rynku kolejowego, jak i całego społeczeństwa. Jedną z kluczowych inicjatyw w tym zakresie jest Deklaracja oraz Konkurs Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Deklarację podpisało 170 sygnatariuszy, a do  II edycji konkursu w roku 2017 zgłoszono aż 50 projektów. Nagrodzeni zostali promujący kulturę bezpieczeństwa. W myśl przyjętych wartości i założeń bezpieczeństwo jest kluczowym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej.

Z myślą o szkoleniu maszynistów powstały wytyczne dotyczące prowadzenia kursów dla  maszynistów z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego oraz przygotowane w tym celu scenariusze ćwiczeń.

W 2017 roku opracowana została dokumentacja dla projektu e-bezpieczeństwo. Celem projektu jest integracja danych o bezpieczeństwie z wielu źródeł, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu podmiotów rynku i innych interesariuszy Urzędu. Zaawansowane mechanizmy analityczne projektowanej aplikacji pozwolą na proaktywne reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa.

W roku 2017 opublikowane zostały nowe, szczegółowe krajowe wymagania techniczne zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa  czyli tzw. Lista Prezesa UTK.

Prezes UTK podjął również działania mające na celu wyjaśnienie wątpliwości w zakresie stosowania przepisów dotyczących zgodności wyrobów z dopuszczonym typem. W tym celu powołany został Zespół ds. zgodności z typem wyrobów, którego zadaniem jest kompleksowe wyjaśnienie problematycznych zagadnień oraz określenie rekomendacji dla właściwego sporządzania deklaracji zgodności z typem dla typów budowli i urządzeń stosowanych w kolejnictwie.

Kontynuowano współpracę z Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych oraz działania w zakresie nadzoru nad komisjami kolejowymi zajmującymi się badaniem wypadków i incydentów na kolei. W ramach tych działań Prezes UTK pomagał komisjom rozstrzygać problemy prawne oraz wspierał je fachową wiedzą. W 2017 roku UTK wydał pierwszy poradnik dla komisji obejmujący tematykę oględzin, badań, pomiarów torów, rozjazdów i skrzyżowań torów po zaistniałych zdarzeniach.

W reakcji na aktualną sytuację w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego nie można pominąć działań Prezesa UTK w zakresie Zespołu ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce, którego celem jest m.in. identyfikowanie niepokojących zjawisk i trendów w obszarze bezpieczeństwa oraz dystrybucja informacji w tym zakresie wśród zainteresowanych podmiotów.

W aspekcie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych Prezes UTK nie ograniczył się wyłącznie do systemu kolejowego. Działania opierały się także na kompleksowej współpracy z przedstawicielami organów rządowych, samorządowych, instytucji społecznych, jednostek naukowych oraz podmiotów rynku kolejowego. Na zlecenie Prezesa UTK wykonano ekspertyzę w zakresie określenia rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na przejazdach.

W roku 2017 Prezes UTK kontynuował audytowy (mniej restrykcyjny) model nadzoru. Efektem tych działań był spadek wskaźnika nieprawidłowości stwierdzanych podczas działań nadzorczych.

Ogół wieloaspektowych działań Prezesa UTK na rzecz poprawy bezpieczeństwa pozytywnie oceniła w roku 2017 Najwyższa Izba Kontroli nie wnosząc żadnych zastrzeżeń podczas ostatniej kontroli.

DLA RYNKU

Prezes UTK wspiera przedsiębiorców w procesie zmian zachodzących na rynku kolejowym oraz wspomaga kształtowanie jego stałego rozwoju. Rok 2017 był rokiem, w którym działania Urzędu ukierunkowane były w dużym stopniu na przygotowanie sektora transportu kolejowego do sprawnego wdrożenia zmian związanych z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym.

Wyodrębnienie w systemie transportu kolejowego obiektów infrastruktury usługowej rozszerzyło obszar kompetencji Prezesa UTK. Rozpoczęto realizację nowych usług związanych z regulacją rynku kolejowego. Rok 2017 rozpoczął się od szeregu szkoleń, prowadzonych w ramach „Akademii UTK”, pozwalających na zrozumienie i sprawne wdrożenie zmian przepisów. Opracowano również rejestr obiektów infrastruktury usługowej (ROIU) w formie przyjaznej użytkownikowi aplikacji.

Wdrożony w pełni w 2017 roku System Obsługi Licencji Maszynisty (SOLM) usprawni składanie wniosków o uzyskanie licencji maszynisty, umożliwiając wydanie jej wnioskodawcy bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Prezes UTK dba również o konkurencyjność na polskim rynku kolejowym. W roku 2017 wydano 35 decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu, w tym m.in. dla Leo Express, a zatwierdzone stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej zostały ustalone z uwzględnieniem zapobieżenia dyskryminującym praktykom w tym obszarze.

Dostępność Urzędu zdecydowanie wzrosła. Dziesiątki spotkań, które odbyły się podczas targów TRAKO 2017 świadczą o ogromnym zainteresowaniu oraz potrzebie stałej współpracy pomiędzy Urzędem a spółkami kolejowymi. W  roku 2017 rozpoczęły się cykliczne spotkanie w siedzibach przedsiębiorstw kolejowych. Dzięki temu kierownictwo oraz specjaliści z UTK poznają problemy przedsiębiorców w ich lokalnych i specyficznych warunkach pracy.

Pracownicy UTK chętnie dzielą się swoją wiedzą. W bezpłatnych szkoleniach dla przedstawicieli branży kolejowej w ramach „Akademii UTK” w roku 2017 udział wzięło aż 1400 osób. Ponadto odnowiona w roku 2017 strona internetowa UTK stanowi rzetelne źródło danych, w którym każdy z klientów Urzędu: podmiotów rynku, maszynistów, pracowników kolei, pasażerów i wielu innych, znajdzie odpowiedzi na nurtujące pytania oraz uzyska pomoc w załatwieniu sprawy w Urzędzie. Strona UTK jest jedną z najbardziej wygodnych i najlepiej ocenianych pod względem dostępności stron w administracji państwowej.

DLA PASAŻERA

Od 2017 roku pasażerowie mogą liczyć na pomoc Rzecznika Praw Pasażera Kolei powołanego przez Prezesa UTK. Rzecznik rozwiązuje spory pomiędzy podróżnymi a przedsiębiorstwami kolejowymi. Z blisko 150 postępowań, ponad 120 załatwiono polubownie, z czego większość pozytywnie dla klientów.

Urząd dba o odpowiednią jakość usług pasażerskich świadczonych przez przedsiębiorstwa kolejowe, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Wśród licznych działań w tym zakresie można wskazać prace powołanych w roku 2017 i działających przy Prezesie UTK: Rady Ekspertów oraz Zespołu Zadaniowego do spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Rozpoczęto m.in. prace nad jednolitym standardem dostępności kolei.

We współpracy z Politechniką Gdańską opracowano i opublikowano unikalną ekspertyzę w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych, a dostępność stron internetowych przedsiębiorców branży kolejowej zweryfikowano podczas dedykowanego audytu.

Aby ułatwić i przybliżyć pasażerom podróż koleją UTK działa na rzecz inicjatywy wspólnego biletu oraz wzajemnego honorowania biletów różnych przewoźników. Opracowano także wakacyjny poradnik dla podróżnych, co ważne, dostępny również jako filmy w Polskim Języku Migowym.

DLA SPOŁECZEŃSTWA

W roku 2017 „Kampania Kolejowe ABC” została uroczyście zainaugurowana lekcją z udziałem Pierwszej Damy, Agaty Kornhauser-Dudy. Wcześniej „Kolejowe ABC” zostało docenione przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa, którzy objęli nad nią patronat honorowy. W 2017 roku Kampania uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spójności w wysokości niemal 24 mln zł, co przekłada się na znaczne rozszerzenie skali projektu, a także na stworzenie nowego pakietu edukacyjnego, który stanowi skuteczny i nowoczesny środek podnoszenia poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych obywateli.

Prezes UTK promuje aktywność osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia. W samym urzędzie zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami przekracza 6 procent.  Siedziba urzędu jest w pełni dostosowana do ich potrzeb, a pracownicy UTK uczęszczają na lekcję języka migowego.

Jako pierwszy organ administracji publicznej Prezes UTK opracował i opublikował Raport społecznej odpowiedzialności stanowiący zbiór doświadczeń z zakresu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Przeprowadził też akcję krwiodawstwa wśród pracowników branży kolejowej, która była cenną okazją do zwiększenia świadomości publicznej o znaczeniu darowania krwi i inspirowania większej liczby osób do regularnego jej oddawania.

Pracownicy  UTK często angażowali się w akcje pomocowe i społeczne (wspiera fundacje charytatywne i osoby potrzebujące).

 

do góry