Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK objął nadzorem wprowadzanie nowego rozkładu jazdy i przygotowanie przewoźników do zimy

02.12.2011

                                    Warszawa, 2 grudnia 2011 r.

 

  

Urząd Transportu Kolejowego

 

 

Komunikat prasowy

 

Prace nad nowym rozkładem jazdy pociągów (obowiązującym od 11 grudnia 2011 roku do 08 grudnia 2012 roku) pod nadzorem Urzędu Transportu Kolejowego

 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego objął nadzorem przygotowania spółek kolejowych do sezonu zimowego. Pracownicy Urzędu przyglądali się przygotowaniu nowego rozkładu jazdy na rok 2011/2012, który zacznie obowiązywać od dnia 11 grudnia 2011 r. Rozkład został opracowany przez PKP PLK SA i przekazany przewoźnikom. Zgodnie z terminami ustawowymi przewoźnicy mają obowiązek podać do wiadomości publicznej ostateczną wersję rozkładu jazdy na 7 dni przed dniem wejścia w życie.

Za opracowanie rozkładu jazdy, w tym także połączeń przesiadkowych, odpowiedzialna jest PKP Polskie Linie Kolejowe SA, działająca we współpracy z przewoźnikami. Spółka ta jest odpowiedzialna także za prowadzenie ruchu oraz zapewnienie przejezdności na sieci kolejowej pozostającej pod jej zarządem.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego pragnąc zapobiec trudnościom związanym z wdrożeniem rozkładu jazdy, zwraca szczególną uwagę na potencjalne problemy, które mogą wystąpić w związku z małą rezerwą taborową przewoźników oraz późnym zawieraniem umów o świadczenie usług publicznych, a także z brakiem koordynacji działań informacyjnych. Po wejściu w życie rozkładu jazdy, w szczególności w okresie świąteczno – noworocznym, planowane są kontrole Urzędu, nakierowane na przestrzeganie praw pasażerów.

Prezes UTK, Krzysztof Jaroszyński, zorganizował spotkanie przedstawicieli zarządców infrastruktury, przewoźników i organizatorów. Powołał również zespół roboczy mający na celu opracowanie zasad współpracy pomiędzy przewoźnikami i PKP PLK SA w celu prawidłowego wdrożenia rozkładu jazdy. W trakcie spotkań zespołu roboczego szczegółowo omawiane są kwestie dotyczące:

► prac przygotowawczych przed wdrożeniem rozkładu jazdy (informacja dla pasażerów, tablice relacyjne, wydawnictwa rozkładów jazdy, ulotki rozkładowe);

► wzajemnej współpracy przy wdrożeniu rozkładu jazdy – noc z 10 na 11 grudnia 2011 r.;

► „Akcji zima” – bieżącej współpracy uczestników rynku kolejowego w zakresie postępowania w sytuacjach utrudnień w ruchu, rozmieszczenia awaryjnych lokomotyw spalinowych na szlakach kolejowych, udzielania informacji oraz wzajemnego honorowania biletów. W trakcie spotkania ustalono osoby odpowiedzialne za realizację niniejszego programu;

► innych zagadnień wskazanych przez przedstawicieli przewoźników lub zarządcę infrastruktury w celu prawidłowej realizacji rozkładów jazdy oraz przestrzegania praw pasażerów.

Prezes UTK zwrócił się do pasażerskich przewoźników kolejowych z prośbą o udzielenie informacji o stanie przygotowania posiadanego taboru. Przewoźnicy mają podać dokładne zestawienie liczby taboru, w tym taboru sprawnego wykorzystywanego w bieżącej eksploatacji oraz planowanego minimalnego procentowego poziomu rezerwy eksploatacyjnej na okres 11 grudnia – 29 lutego 2011 r. UTK ma otrzymać także stosowne informacje o taborze z kończącą się ważnością świadectw sprawności technicznej, a także planowanej liczbie wydania nowych świadectw. UTK podkreśla, że przewoźnicy kolejowi muszą zabezpieczyć sprawny technicznie tabor wagonowy i trakcyjny, w liczbie potrzebnej do obsłużenia pociągów kursujących w rozkładzie jazdy wraz z niezbędną rezerwą oraz wdrożyć sprawną informację dla podróżnych w przypadkach awaryjnych.

W ocenie Prezesa UTK konieczne jest równomierne rozmieszczenie na trasach kolejowych pociągów wyposażonych w urządzenia do mechanicznego usuwania oblodzenia przewodów jezdnych w sieci trakcyjnej oraz samochodów pogotowia energetycznego. Niezbędna jest identyfikacja i lokalizacja szlaków zagrożonych zerwaniem sieci trakcyjnej przez drzewa rosnące w pobliżu torowisk i zabezpieczenie tych szlaków poprzez odpowiednie rozmieszczenie pojazdów pogotowia technicznego.

 

Prezes UTK zwrócił się do zarządcy infrastruktury kolejowej, spółki PKP PLK, o: zapewnienie szybkiej reakcji w przypadkach:

►konieczności odśnieżania linii kolejowych, stref rozjazdów na stacjach i innych posterunkach ruchowych. W tym celu konieczne jest zabezpieczenie
sprawnych urządzeń do odśnieżania, a w przypadku intensywnych opadów śniegu zasadnym jest, aby pługi odśnieżne miały przyprzęgnięte lokomotywy także, gdy pozostają w stanie gotowości;

► awarii związanych z występowaniem zjawiska pękania szyn czy też przesunięcia zamknięć nastawczych w rozjazdach;

► zaników napięcia zasilającego nastawnie – sprawdzenie funkcjonowania agregatów prądotwórczych;

► zagrożenia zablokowania torów przez powalone przez wichury drzewa, zapewnienie szybkiego usunięcia skutków takiego incydentu;

► konieczności odśnieżania peronów, kładek, tuneli, przejazdów kolejowych;

► zakłóceń w pracy urządzeń informacyjnych i wyświetlaczy elektronicznych.

W dniu 21 listopada Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę w związku ze zmianą rozkładu jazdy na dworcach kolejowych. Kontrola miała na celu ustalenie czy właściciele dworców lub zarządzający dworcami kolejowymi wykonali nałożony na nich ustawą o transporcie kolejowym obowiązek podania do publicznej wiadomości pasażerów rozkładów jazdy 2011/2012, w formie ogłoszeń w miejscu powszechnie dostępnym w budynku dworca w terminie 21 dni przed dniem jego wejścia w życie.

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadzi w pierwszej dekadzie grudnia kontrolę przedsiębiorstw kolejowych w zakresie przygotowania do pracy w warunkach zimowych oraz prawidłowości wdrożenia nowego rozkładu jazdy. Najbliższe kontrole będą dotyczyły sprawdzenia, czy przewoźnicy podali do publicznej wiadomości rozkład jazdy w terminie 7 dni przed jego wejściem w życie.

Planowane są również kontrole w zakresie przestrzegania praw pasażerów oraz warunków bezpieczeństwa i higieny podczas podróży w okresie zmiany rozkładu jazdy. Szczególną uwagę kontrolujący zwrócą na dostosowanie pociągów do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym w zakresie oznaczenia tych pociągów na rozkładach jazdy. Przewoźnicy mają obowiązek dostosować długość składów oraz ichstandard do rodzaju oferowanej podróży, z uwzględnieniem zapełnienia pociągu. Są oni też odpowiedzialni za zapewnienie pasażerom informacji oraz bieżące reagowanie na zmieniające się zapotrzebowanie.

do góry