Nawigacja

Podstawowe przepisy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych

  1. Przepisy krajowe:

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147, z późn. zm.)

Rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych:

  1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2023 r. poz. 24)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 84, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 2302)
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
    (Dz. U. z 2021 r. poz. 2150)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1892)
  1. Przepisy Unii Europejskiej:

Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r.
w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 260 z 30.09.2008)

Tekst dyrektywy 2008/68/WE z późniejszymi zmianami – wersja skonsolidowana

  1. Przepisy międzynarodowe:

Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej
w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 789)

Tekst Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) – umożliwiający wyszukiwanie (udostępniony przez Ministerstwo Infrastruktury)

RID 2023 – części 1 – 7

RID 2023 – Tabele A i B


do góry