Nawigacja

➤ Certyfikaty bezpieczeństwa

Wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

aktualizacja 30.11.2023 r.

Od 31 października 2020 r. aby rozpocząć prowadzenie działalności przewoźnika kolejowego konieczne jest uzyskanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat wydawany jest na okres do 5 lat, zatem w uzasadnionych przypadkach okres ten może być krótszy.

O uzyskanie nowego jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa powinien wystąpić również przewoźnik kolejowy:

 • którego dotychczasowy certyfikat bezpieczeństwa w części A lub B wymaga przedłużenia ważności;
 • chcący dokonać wszelkich zmian w posiadanym certyfikacie bezpieczeństwa część A lub B np. w zakresie danych podmiotu (w tym również zmiany nazwy lub formy prawnej), infrastruktury kolejowej, po której może jeździć czy zakresu prowadzonej działalności.

Należy pamiętać, że w przypadku wskazania obszaru działalności w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydaje Agencja Kolejowa Unii Europejskiej. Jeżeli planowany obszar działalności przewoźnika obejmuje jedynie Polskę wnioskodawca ma możliwość wyboru: może złożyć wniosek do Agencji Kolejowej UE lub do Prezesa UTK.

Poniższy opis dotyczy jedynie wniosków kierowanych do Prezesa UTK. Informacje dotyczące zasad składania wniosku o jednolity certyfikat bezpieczeństwa do Agencji Kolejowej UE znajdują się na jej stronie internetowej.

KTO?

Wniosek może złożyć dowolny przedsiębiorca, który chce wykonywać działalność z zakresu przewozów kolejowych lub prowadzący już obecnie taką działalność.

CO ZROBIĆ?

Należy złożyć wniosek o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek należy złożyć na co najmniej pięć miesięcy przed datą rozpoczęcia działalności lub wygaśnięcia dotychczasowego certyfikatu bezpieczeństwa część A lub B. Zalecane jest złożenie wniosku z wyprzedzeniem wynoszącym sześć miesięcy.

CO PRZYGOTOWAĆ?

Wniosek o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa składa się za pośrednictwem Punktu Kompleksowej Obsługi (OSS, ang. One-Stop Shop) - dedykowanej aplikacji informatycznej. Informacje dotyczące OSS, w tym link, instrukcję użytkownika oraz prezentacje szkoleniowe, można znaleźć w dedykowanej zakładce na stronach Urzędu.

Przed złożeniem wniosku o jednolity certyfikat bezpieczeństwa należy przygotować poniższą dokumentację w wersji elektronicznej (pliki PDF):

 • aktualny system zarządzania bezpieczeństwem, spełniający wymagania określone w załączniku I do rozporządzenia 2018/762;
 • dowody dotyczące stosowania systemu (np. uzupełnione formularze, wdrożone strategie);
 • listę kontrolną przepisów krajowych do wniosku o jednolity certyfikat bezpieczeństwa - wzór dostępny jest na stronie;
 • pełnomocnictwo podpisane zgodnie z reprezentacją podmiotu dla osoby składającej wniosek w systemie OSS do reprezentowania przedsiębiorcy przed Prezesem UTK;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeśli został wyznaczony pełnomocnik);
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji.

Jeżeli wniosek składa działający obecnie przewoźnik kolejowy należy również złożyć:

 • wykaz zmian w SMS względem ostatniej oceny;
 • informację o obecnym stanie wdrożenia planów naprawczych ustanowionych przez przewoźnika w odniesieniu do stwierdzonych w trakcie nadzoru nieprawidłowości, które nie zostały dotychczas usunięte.

Powyższe dokumenty składa się w formie elektronicznej w OSS. Dokumenty o charakterze formalnym (pełnomocnictwo, dowody uiszczenia opłaty) należy umieścić w sekcji Inne dokumenty administracyjne" w bibliotece wniosku w OSS.

Szczegóły dotyczące procesu uzyskiwania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa zostały opisane w "Poradniku dla wnioskujących o jednolity certyfikat bezpieczeństwa" dostępnym w dziale Opracowania Urzędu Transportu Kolejowego.

Pliki zawierające powyższe dokumenty powinny być jednoznacznie nazwane przed wgraniem do OSS, gdyż późniejsza zmiana ich nazw będzie pracochłonna. Należy unikać zamieszczania kilku dokumentów w jednym pliku z uwagi na późniejszą trudność w ewentualnych korektach lub zmianach pojedynczych dokumentów w obrębie takiej paczki.

Wniosek o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa ma postać formularza elektronicznego, składającego się z kilku części. Elementem wniosku jest lista kontrolna, wskazująca konkretne dokumenty, gdzie wykazane zostało spełnienie danego wymagania. Lista obejmuje wszystkie wymagania załącznika I do rozporządzenia 2018/762 oraz wymagania TSI Ruch kolejowy. Z tego względu proces wypełniania wniosku może trwać kilka godzin. W trakcie uzupełniania wniosku warto okresowo zapisywać swoją pracę, aby uniknąć ewentualnych problemów technicznych wynikających z wylogowania lub utraty połączenia z Internetem.

Przed ostatecznym złożeniem wniosku system wyświetla jego podsumowanie. Warto na tym etapie dokładnie sprawdzić wszystkie najważniejsze informacje (w szczególności nazwę spółki, numery KRS, NIP oraz szczegóły dotyczące zakresu i obszaru działalności). Po złożeniu wniosku jego modyfikacja będzie możliwa dopiero po otwarciu stosownej części wniosku do edycji przez oceniającego ze strony UTK.

ILE ZAPŁACISZ?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego:

 • 20 000 zł za wydanie nowego jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa;
 • 15 000 zł za przedłużenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa;
 • 3 500 zł za aktualizację jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa;
 • 40 000 zł za wydanie nowego jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa obejmującego potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779;  
 • 40 000 zł za przedłużenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa obejmującego potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779 lub w celu objęcia takim potwierdzeniem;
 • 10 000 zł za aktualizację jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa obejmującego potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779 lub w celu objęcia takim potwierdzeniem.

Opłatę należy wnieść w momencie składania wniosku, na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego.

Opłaty za pełnomocnictwo

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Rozpatrzenie wniosku o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa trwa do pięciu miesięcy. Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących zasad złożenia wniosku zachęcamy do kontaktu z Urzędem wysyłając wiadomość na adres utk@utk.gov.pl lub do organizacji spotkań w ramach inicjatywy Piątki z UTK".

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 (Dz. Urz. UE L 129 z 25 maja 2018 r., str. 26, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 2018 r. ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
do góry