Nawigacja

IRG-Rail

Independent Regulators’ Group – Rail

IRG-Rail to grupa zrzeszająca niezależnych regulatorów rynku kolejowego z 31 europejskich państw: z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kosowa, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

 

Powstanie i cele IRG-Rail

9 czerwca 2011 r. piętnastu niezależnych regulatorów rynku kolejowego podpisało porozumienie o współpracy: „Memorandum of Understanding”. Celem grupy było stworzenie platformy do współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie rynku przewozów kolejowych oraz ujednolicanie stanowisk w zakresie implementacji przepisów unijnych. Nadrzędnym celem działania IRG-Rail jest stworzenie wspólnego, konkurencyjnego, efktywnego i zrównoważonego rynku kolejowego w Europie. IRG-Rail przyjęło strategię aktywnego angażowania się w unijny proces legislacyjny przez bliską współpracę z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Urząd Transportu Kolejowego przystąpił do IRG-Rail w 2012 r.

Przewodnictwo IRG-Rail

IRG-Rail jest reprezentowany przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Kadencja przewodniczącego trwa rok i jest poprzedzona pełnieniem funkcji wiceprzewodniczącego również przez rok. W 2015 r. funkcję wiceprzewodniczącego IRG-Rail pełnił Krzysztof Dyl, ówczesny prezes UTK. W 2016 r., po odejściu prezesa Dyla z UTK, funkcję przewodniczącego IRG-Rail pełnił Radosław Pacewicz, ówczesny Dyrektor Generalny UTK. Poza obowiązkiem reprezentowania IRG-Rail przewodniczący zwołuje i organizuje dwa razy do roku posiedzenia plenarne oraz przedkłada projekt rocznego planu prac dla IRG-Rail.

Organizacja

Podstawę działania i organizacji IRG-Rail stanowi wspomniany już akt założycielski IRG-Rail czyli Memorandum of Understanding oraz IRG-Rail Working Arrangements, które zawierają reguły procedowania w ramach tej organizacji. Odbywające się dwa razy w roku posiedzenia plenarne członków IRG-Rail  na poziomie szefów organów regulacyjnych są forum decyzyjnym i monitorującym działania grupy. Na posiedzeniach plenarnych m.in. zatwierdzane są dokumenty, podejmowane są decyzje dotyczące zmiany procedur wewnętrznych i tworzenia grup roboczych.

Ze względu na zróżnicowanie tematów podejmowanych przez IRG-Rail – od kwestii dostępu do infrastruktury kolejowej, infrastruktury usługowej, kalkulacji stawek, monitorowanie kolejowych korytarzy towarowych po procedury przetargowe przy umowach o świadczenie usług publicznych regularna praca IRG-Rail odbywa się w 4 grupach i 2 podgrupach roboczych. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie IRG-Rail: www.irg-rail.eu

Raporty roczne

Od 2013 roku IRG-Rail publikuje raporty roczne dotyczące funkcjonowania rynku kolejowego, przygotowywane przez grupę roboczą ds. Monitorowania Rynku. Raporty zawierają dane na temat poszczególnych rynków kolejowych, dostarczane przez regulatorów należących do IRG-Rail. Dane, które można znaleźć w raportach obejmują takie obszary jak: struktura rynku, opłaty za dostęp do infrastruktury, dynamika przewozów pasażerskich i towarowych oraz usługi na rzecz przedsiębiorstw kolejowych (np. dotyczące stacji, terminali). W prace nad raportami zaangażowany jest Urząd Transportu Kolejowego.

  • Uczestnicy spotkania plenarnego IRG-Rail, Warszawa, listopad 2016
do góry