Nawigacja

Petycje

Petycja z dnia 17 sierpnia 2023 r. (aktualizacja 18.10.2023 r.)

Autor petycji nie wyraził zgody na na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego (zdjęcie, skan) w serwisie internetowym organu lub na stronie internetowej BIP.

✄--✄
✄--✄

Dzień dobry, jako osoba która codziennie musi podróżować do/z Lidzbarka, Brodnicy, piszę do państwa z prośbą. Linia kolejowa nr 208 (Działdowo-Brodnica) jest nieczynna dla ruchu pasażerskiego od 2007 roku, z informacji wiem, że powodem była niska frekwencja podróżnych. Linia na trasie Działdowo-Lidzbark w chwili obecnej nie jest w stanie najgorszym, a liczba osób chętnych do podróży pociągiem i nie tylko wzrosła przez ostatnie 16 lat. Osoby z Lidzbarka i pobliskich miejscowości znajdujących się na liście linii nr 208, nie zawsze są w stanie dostać się na stację Działdowo która znajduje się w obrębie około 30km. Jak wspominałem przez te 16 lat do wspomnianych miejscowości takich jak Lidzbark, Płośnica, Działdowo mieszkańców przybyło. Co oznacza że frekwencja osób podróżnych byłaby o'wiele większa, z korzyścią dla mieszkańców. Rewitalizacja linii umożliwiłaby mieszkańcom podróż z np. Brodnicy/Lidzbarka do Warszawy, Krakowa, Łodzi, czy innych pobliskich miast takich jak Mława, Ciechanów. Apeluje o rozpatrzenie mojej petycji, która pomogłaby naprawdę dużej ilości osób podróżujących, w chwili obecnej niestety bez możliwości tak ważnego transportu jakim jest kolej.

Warszawa, dnia. 17 października 2023 r.

Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra

 

 

BP-WSiZ.050.9.2023.4.KS

 

 

 

Pan

‑‑

‑‑

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870), zwanej dalej „ustawą o petycjach”, w związku z Pana petycją wniesioną 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej nr 208 (Działdowo- Brodnica), informuję, jak poniżej.

UZASADNIENIE

Stan prawny:

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Oznacza to w szczególności, że podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest jedynie taki organ władzy publicznej, organizacja lub instytucja społeczna, który jest właściwy do zadośćuczynienia żądaniu zawartemu w takim wystąpieniu.

Petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej działania, które mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata. Przywołany wyżej przepis wyraźnie różnicuje prawny charakter żądanych w petycji działań, mówiąc o zmianie przepisów prawa, rozstrzygnięciu i innym działaniu, jak również dokonuje charakterystyki celów, których osiągnięciu służy wniesienie petycji, określając przedmiot sprawy, której postulowane działanie może dotyczyć. W konsekwencji podmiot wnoszący petycję musi w niej wskazać zarówno cel, jaki organ powinien osiągnąć w swojej działalności, jak i prawną formę działania, której zastosowanie – w jego ocenie – ma prowadzić do realizacji zawartego w petycji postulatu (S. Gajewski, A. Jakubowski, Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, Wyd. 1, Warszawa 2015, s.165).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że właściwy podmiot rozpatrujący petycję musi poinformować o tym, dlaczego uznał petycję za zasługującą na uwzględnienie lub na odmowę uwzględnienia w całości lub w części.

Stosownie do treści art. 15 ustawy o petycjach, w zakresie nieuregulowanym w ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym” Centralnym organem administracji rządowej będącym krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego, właściwym w sprawach:

  1. regulacji transportu kolejowego,
  2. licencjonowania transportu kolejowego,
  3. nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz pojazdów kolejowych,
  4. bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  5. interoperacyjności i spójności technicznej transportu kolejowego,
  6. licencji i świadectw maszynistów - jest Prezes UTK.

Stan faktyczny:

W niniejszej sprawie, 17 sierpnia 2023 r. do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK” wpłynęła Pana petycja o następującej treści:

Dzień dobry, jako osoba która codziennie musi podróżować do/z Lidzbarka, Brodnicy, piszę do państwa z prośbą. Linia kolejowa nr 208 (Działdowo-Brodnica) jest nieczynna dla ruchu pasażerskiego od 2007 roku, z informacji wiem, że powodem była niska frekwencja podróżnych. Linia na trasie Działdowo-Lidzbark w chwili obecnej nie jest w stanie najgorszym, a liczba osób chętnych do podróży pociągiem i nie tylko wzrosła przez ostatnie 16 lat. Osoby z Lidzbarka i pobliskich miejscowości znajdujących się na liście linii nr 208, nie zawsze są w stanie dostać się na stację Działdowo która znajduje się w obrębie około 30km. Jak wspominałem przez te 16 lat do wspomnianych miejscowości takich jak Lidzbark, Płośnica, Działdowo mieszkańców przybyło. Co oznacza że frekwencja osób podróżnych byłaby o'wiele większa, z korzyścią dla mieszkańców. Rewitalizacja linii umożliwiłaby mieszkańcom podróż z np. Brodnicy/Lidzbarka do Warszawy, Krakowa, Łodzi, czy innych pobliskich miast takich jak Mława, Ciechanów. Apeluje o rozpatrzenie mojej petycji, która pomogłaby naprawdę dużej ilości osób podróżujących, w chwili obecnej niestety bez możliwości tak ważnego transportu jakim jest kolej, zwana dalej „Petycją”.

Uzasadnienie:

W kwestiach związanych z tworzeniem oferty przewozowej, to zgodnie z art. 28pa ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK opiniuje plany transportowe przygotowywane przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego oraz projekty umów o świadczenie usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej zawieranych pomiędzy organizatorem transportu a przewoźnikiem, przy czym uwagi dla organizatorów transportu zbiorowego nie są wiążące.

Natomiast wobec art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, z późn. zm.) organizatorem publicznego transportu zbiorowego w regionalnym transporcie kolejowym jest marszałek właściwego województwa. W przypadku Petycji jest nim Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego.

Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ustalił obecnie na odcinku linii kolejowej nr 208 od km 0,729 do km 54,300 dopuszczalną prędkość 0 km/h, co oznacza, że ze względu na stan techniczny tej linii, nie jest opracowywany dla niej rozkład jazdy.

Z racji tego, że we wrześniu 2023 r. Prezes UTK opiniował aktualizację planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego, postulaty zawarte w Petycji zostały przekazane Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako potrzebę lokalnych mieszkańców.

POUCZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 2 w zw. z art. 15 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII k.p.a.

 

 

 

z up. Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego

 

 

PAWEŁ RAFALSKI
DYREKTOR BIURA PREZESA

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./

 

Metadane

Data publikacji : 09.10.2023
Data modyfikacji : 27.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Ziębiński Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Frankowski
do góry