Nawigacja

Petycje

Petycja z dnia 25 czerwca 2023 r. (aktualizacja 2.10.2023)

Autor petycji nie wyraził zgody na na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego (zdjęcie, skan) w serwisie internetowym organu lub na stronie internetowej BIP.

✄--✄

✄--✄ 25.06.2023 roku

Szanowni Państwo:

Ministerstwo Infrastruktury, PLK, zarządcy tramwajowi, Urząd Transportu Kolejowego

PETYCJA

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) przekładam petycję w celu podjęcia kroków w interesie publicznym 

Celem zapobiegania poślizgu i wydłużenia drogi hamowania tramwajów i pociągów przez czarną szynę "mada" "połączenie wilgoci z błotem i nasionami kwitnących roślin, rozdrobnienia opadających liści. 

Koła i tak mają małą powierzchnię przyczepności do siebie co pogoda jeszcze zwiększa utratę przyczepności. 

W związku z tym przekładam postulat: 

1. Torowiska po opadzie atmosferycznym są niezwłocznie czyszczone i osuszane przez pracowników, pojazdy lub specjalne zautomatyzowane systemy

2. Torowiska są czyszczone celem zapobiegania utracie przyczepności podczas mgły i przymrozków lub niezwłocznie po zakończeniu takich warunków pogodowych

3. Torowiska są czyszczone rano, popołudniu i wieczorem

4. Torowiska podczas jesienii i kwitnienia są sprawdzane co 3h - 12h.

Adnotacje:

(1) - Za ewentualne błędy przepraszam oraz z uwagi na stan endemii - proszę o odpowiedź tylko i wyłącznie na adres e-mailowy. 

(2) - Nie wyrażam zgody na podstawie Ustawy o petycjach i Ustawie o dostępie do informacji publicznej na publikację, udostępnienia, powielenia i utrwalania danych i danej pojedynczej: imienia i nazwiska, loginu konta, adresu, adresu e-mailowego, miejscowości sporządzenia. DANE OSOBOWE DO USUNIĘCIA ANONIMIZACYJNEGO. 

(3) – Adres elektroniczny [środka komunikacji elektronicznej] e-mail został pobrany z strony internetowej celem złożenia pisma w interesie publicznym.

Z wyrazami szacunku

✄--✄

 

Warszawa, dnia 25 września 2023 r. .

Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra

 

 

BP-WSiZ.050.6.2023.4.KS

 

 

 

Pani

‑‑

‑‑

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), zwanej dalej „ustawą o petycjach”, w związku z Pani petycją znak: 755/23 z 25 czerwca 2023 r. w interesie publicznym doręczoną do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informuję, że nie została ona uwzględniona.

UZASADNIENIE

Stan prawny:

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Oznacza to, że podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest jedynie taki organ władzy publicznej, organizacja lub instytucja społeczna, który jest właściwy do zadośćuczynienia żądaniu zawartemu w takim wystąpieniu.

Petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej działania, które mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata. Przywołany przepis wyraźnie różnicuje prawny charakter żądanych w petycji działań, mówiąc o zmianie przepisów prawa, rozstrzygnięciu i innym działaniu, jak również dokonuje charakterystyki celów, których osiągnięciu służy wniesienie petycji, określając przedmiot sprawy, której postulowane działanie może dotyczyć. W konsekwencji podmiot wnoszący petycję musi w niej wskazać zarówno cel, jaki organ powinien osiągnąć w swojej działalności, jak i prawną formę działania, której zastosowanie – w jego ocenie – ma prowadzić do realizacji zawartego w petycji postulatu (S. Gajewski, A. Jakubowski, Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, Wyd. 1, Warszawa 2015, s.165).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że właściwy podmiot rozpatrujący petycję musi poinformować o tym, dlaczego uznał petycję za zasługującą na uwzględnienie lub na odmowę uwzględnienia w całości lub w części.

Stosownie do treści art. 15 ustawy o petycjach, w zakresie nieuregulowanym w ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”.

Zgodnie z art. 10 ust. 1a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 602, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”, Centralnym organem administracji rządowej będącym krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego, właściwym w sprawach:

  1. regulacji transportu kolejowego,
  2. licencjonowania transportu kolejowego,
  3. nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz pojazdów kolejowych,
  4. bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  5. interoperacyjności i spójności technicznej transportu kolejowego,
  6. licencji i świadectw maszynistów - jest Prezes UTK.

Stan faktyczny:

W niniejszej sprawie, 25 czerwca 2023 r. do Prezesa UTK wpłynęła Pani petycja o następującej treści:

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) przekładam petycję w celu podjęcia kroków w interesie publicznym

Celem zapobiegania poślizgu i wydłużenia drogi hamowania tramwajów i pociągów przez czarną szynę "mada" "połączenie wilgoci z błotem i nasionami kwitnących roślin, rozdrobnienia opadających liści.

Koła i tak mają małą powierzchnię przyczepności do siebie co pogoda jeszcze zwiększa utratę przyczepności.

W związku z tym przekładam postulat:

  1. Torowiska po opadzie atmosferycznym są niezwłocznie czyszczone i osuszane przez pracowników, pojazdy lub specjalne zautomatyzowane systemy
  2. Torowiska są czyszczone celem zapobiegania utracie przyczepności podczas mgły i przymrozków lub niezwłocznie po zakończeniu takich warunków pogodowych
  3. Torowiska są czyszczone rano, popołudniu i wieczorem
  4. Torowiska podczas jesienii i kwitnienia są sprawdzane co 3h - 12h, zwana dalej „Petycją”.

Uzasadnienie

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. długość linii kolejowych eksploatowanych w Polsce, zgodnie z deklaracjami zarządców, to 19 393 km, z czego 10,5 tys. km to linie jednotorowe, natomiast 8,9 tys. km to linie dwutorowe.

Dla zobrazowania rozległości i gęstości ww. infrastruktury kolejowej warto dodać, że występuje ona w każdym województwie w Polsce, a jej średnia gęstość kształtuje się na poziomie 6,2 km linii na 100 km, co plasuje nasz kraj w czołówce europejskiej, a dokładnie jest to trzecia pod względem długości linii infrastruktura kolejowa w Unii Europejskiej.

Tym samym, czyszczenie i sprawdzanie infrastruktury w częstotliwości zaproponowanej w Petycji nie jest możliwe. Cały proces wymagałby zatrudnienia bardzo dużej liczby pracowników, dla których wykonywanie tych czynności byłoby niebezpieczne.

Nawiązując natomiast do środków umożliwiających ruch pociągów w czasie występowania zjawiska czarnej szyny „mada”, warto wspomnieć, że pojazdy trakcyjne są wyposażone w układy realizujące funkcję automatycznego wykrywania i likwidacji poślizgu przy hamowaniu pojazdu trakcyjnego oraz w tzw. piasecznice, tj. urządzenia, które podają piasek pod koła napędowe w celu zapobiegania poślizgowi m. in. w czasie warunków zmniejszających przyczepność kół.

Na koniec warto podkreślić, że prace podobne do postulowanych są prowadzone na rozjazdach kolejowych, gdzie konieczne jest zapewnienie dodatkowych środków bezpieczeństwa (m. in. oczyszczanie ze śniegu i z innych zanieczyszczeń mogących powodować nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń).

 

z up. Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego

 

 

PAWEŁ RAFALSKI
DYREKTOR BIURA PREZESA

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./

Metadane

Data publikacji : 28.07.2023
Data modyfikacji : 02.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Ziębiński Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Ziębiński
do góry