Nawigacja

Patronaty

Zasady udzielania patronatów

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego obejmuje patronatem przedsięwzięcia, w tym konferencje, seminaria i konkursy z zakresu transportu kolejowego, a także te, które wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.
 2. Powyższe przedsięwzięcia mogą mieć zasięg międzynarodowy, ogólnopolski, ponadregionalny lub regionalny.
 3. Patronat Prezesa UTK stanowi wyróżnienie honorowe i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego oraz techniczno-organizacyjnego.
 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
 5. Prezes UTK zastrzega sobie prawo do otrzymania materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem.
 6. Zaangażowanie Prezesa UTK w przedsięwzięcie nie może być wykorzystywane do bezpośredniego wsparcia promocji marki produktu lub firmy.

II. ZASADY UDZIAŁU PRZEDSTAWICIELI URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO W DZIAŁANIACH EDUKACYJNYCH OBJĘTYCH PATRONATEM

 1. Prezes UTK może wyrazić zgodę na udział przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego w charakterze wykładowców (ekspertów) w przedsięwzięciach edukacyjnych: szkoleniach, seminariach, konferencjach lub warsztatach o tematyce związanej z zakresem działalności UTK oraz mających znaczenie dla dobra publicznego.
 2. Przedstawiciele UTK biorą udział w przedsięwzięciu edukacyjnym nieodpłatnie.

III. TRYB PRZYZNAWANIA PATRONATÓW

 1. Z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia, przesyłając wypełniony formularz, który jest dostępny na stronie internetowej UTK oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 2. Do wniosku należy dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu jego regulamin.
 3. UTK może żądać dodatkowych informacji dotyczących przedsięwzięcia, Organizatora i uczestników.
 4. Wniosek o patronat powinien zostać złożony najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 5. Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami należy przesyłać na adres e-mail: utk@utk.gov.pl lub e-PUAP: /UTK/SkrytkaESP. Wniosek można również przekazać na adres: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.
 6. Wnioski złożone niezgodnie z terminem wskazanym w pkt. 4 bądź niekompletne mogą nie zostać rozpatrzone. UTK może wezwać Organizatora do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym czasie.
 7. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, z uwzględnieniem możliwości kadrowych i organizacyjnych wynikających z obowiązku realizacji ustawowych zadań UTK.
 8. Ostateczną decyzję dotyczącą patronatu podejmuje Prezes UTK. W przypadku odmowy przyznania patronatu, decyzja Prezesa UTK nie wymaga uzasadnienia.
 9. Odpowiedź dotycząca decyzji o patronacie udzielana jest w formie e-mail, poprzez ePUAP bądź listownie.
 10. Informacja o przyznaniu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego patronatu honorowego zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.
 11. W przypadku przyznania patronatu Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o patronacie. Do UTK powinna zostać przesłana kopia materiałów, w których zawarte są informacje o UTK.
 12. W przypadku udziału przedstawicieli UTK w wydarzeniu objętym patronatem, organizator powinien w miarę możliwości przesłać do UTK relację z wydarzenia i dokumentację fotograficzną.
 13. Zasady przyznawania patronatów, udział ekspertów UTK w przedsięwzięciach edukacyjnych mają również zastosowanie w przypadku wystąpienia z wnioskiem o reprezentowanie UTK w Komitecie Honorowym danego przedsięwzięcia.

IV. COFANIE PRAW DO PRZYZNANYCH PATRONATÓW

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Prezes UTK może odebrać przyznany wcześniej patronat, zrezygnować z udziału w Komitecie Honorowym, odwołać uczestnictwo przedstawicieli UTK w roli ekspertów.
 2. O podjętej decyzji Organizator informowany jest niezwłocznie w formie listownej lub mailowej.
do góry