Nawigacja

Zarządca Infrastruktury

Do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa zgodnie z art. 17d ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym zobowiązani są zarządcy którzy eksploatują zarządzaną przez siebie infrastrukturą w przedmiocie dróg kolejowych:

 • kolei wąskotorowych
 • których linie kolejowe są funkcjonalnie oddzielone od reszty systemu kolei i są:
  • przeznaczone do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych
  • wpisane do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów,
 • eksploatowanych w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych
  i okolicznościowych,
 • stanowiących infrastrukturę prywatną
 • posiadających status bocznicy kolejowej

Zarządca, który posiada autoryzację bezpieczeństwa, obejmującą swoim zakresem powyżej wymienioną infrastrukturę zwolniony jest z obowiązku uzyskania świadectwa bezpieczeństwa.

Warto wskazać, iż przedsiębiorca, który łączy funkcję zarządcy infrastruktury i posiada w tym przedmiocie świadectwo bezpieczeństwa z funkcją korzystania z powyżej określonej infrastruktury kolejowej po spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o transporcie kolejowym, może uzyskać jedno świadectwo bezpieczeństwa, zamiast dwóch odrębnych świadectw dla zarządcy infrastruktury i przedsiębiorcy wykonującego przewozy kolejowe po wyżej wymienionych drogach kolejowych.

Informację na temat dokumentów wymaganych dla uzyskania świadectwa bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury znajdziesz tutaj.

do góry