Nawigacja

Zasady postępowania przed Rzecznikiem

Zasady postępowania przed Rzecznikiem

Postępowanie polega na tym, że Rzecznik przedstawia Tobie i przedsiębiorcy, z którym toczysz spór propozycję jego rozwiązania. Rzecznik na przedstawienie takiej propozycji ma 90 dni od dnia doręczenia mu kompletnego wniosku o wszczęcie postępowania. W przypadku sporu szczególnie skomplikowanego termin 90 dni na rozpatrzenie sporu przez Rzecznika, może być przedłużony.

Ty i przedsiębiorca w terminie 7 dni od dnia przedstawienia propozycji rozwiązania sporu jesteście zobowiązani do podjęcia decyzji, co do wyrażenia zgody na przedstawioną propozycję lub zastosowanie się do niej.  

Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. Oznacza to, że po zakończeniu sporu, w przypadku takiej potrzeby, cały czas będziesz miał jeszcze możliwość wystąpienia do sądu w celu dochodzenia swoich praw bez obawy, że przedsiębiorca powoła się na upływ czasu do ich dochodzenia.

do góry