Nawigacja

Wytyczne do raportów i sprawozdań

Wytyczne do raportów i sprawozdań

Dotychczasowe doświadczenia Prezesa UTK związane z raportami i sprawozdaniami składanymi przez podmioty, działające w sektorze kolejowym, wskazują na konieczność opracowania jednolitych zasad, według których powinny być sporządzane przedmiotowe dokumenty. Obszary wymagające dodatkowego doprecyzowania obejmują w szczególności określenie dokładnego zakresu przekazywanych informacji i danych statystycznych oraz wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wykorzystywanych pojęć.

W tym celu opracowany został pakiet wytycznych, obejmujących dokumenty składane przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie oraz uczestników przewozu towarów niebezpiecznych.

Roczne sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją

Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych są zobowiązani do składania Rocznych sprawozdań z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Wzór formularza sprawozdania, wraz z objaśnieniami, zawarty jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2012 r., poz. 966).

Towary niebezpieczne

Raporty w sprawie bezpieczeństwa przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej zobowiązani są do corocznego opracowywania i przedkładania Prezesowi UTK w terminie do 31 maja Raportów w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy. Raporty powinny zawierać usystematyzowane dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa, przedstawione w formie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI), a w przypadku podmiotów zobowiązanych do ustanowienia i wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) stanowić powinny również podsumowanie ich skuteczności w zakresie utrzymywania lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego. Wraz z raportem należy obowiązkowo przedłożyć wypełniony arkusz wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI).

Raporty bezpieczeństwa

Sprawozdania certyfikowanych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2019/779 certyfikowane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie zobowiązane są do przygotowywania i przekazywania Sprawozdań ze swojej działalności. Analogicznie jak w przypadku raportów składanych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury, Sprawozdania składane przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, równolegle z danymi statystycznymi, powinny dostarczać informacji o skuteczności przyjętych i wdrożonych systemów zarządzania utrzymaniem (MMS). Termin złożenia Sprawozdania z utrzymania przez dany podmiot jest zależny od terminu corocznej kontroli prowadzonej przez Prezesa UTK. Każdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie z wyprzedzeniem otrzyma stosowną pisemną informację o terminie kontroli oraz wynikającym stąd terminie złożenia Sprawozdania z utrzymania.

Sprawozdanie POU

do góry