Nawigacja

Zarządcy infrastruktury

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o transporcie kolejowym, zarządca infrastruktury kolejowej to podmiot odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą kolejową, jej eksploatację, utrzymanie, odnowienie lub udział w rozwoju tej infrastruktury, a w przypadku budowy nowej infrastruktury, podmiot, który przystąpił do jej budowy w charakterze inwestora.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zarządcy infrastruktury i użytkowniku bocznicy kolejowej spoczywa obowiązek sporządzenia statutu sieci kolejowej. W statucie należy wskazać linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz inne drogi kolejowe przez niego zarządzane oraz jednocześnie określić, czy są udostępnianie, czy też stanowią infrastrukturę nieczynną lub prywatną. Opracowanie tego dokumentu ma istotne znaczenie dla zarządcy i przewoźników kolejowych, gdyż determinuje sposób udostępniania infrastruktury i zasady pobierania opłat za dostęp. W przypadku gdy infrastruktura wykorzystywana jest wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub zarządcy i nie zostanie jej nadany status infrastruktury prywatnej, zarządzający może zostać obciążony karą finansową.

Zarządcy infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zobowiązani są do udostępniania infrastruktury przewoźnikom kolejowym na zasadach równego ich traktowania.

Obowiązku tego nie ma w przypadku:

  • infrastruktury kolejowej przeznaczonej wyłącznie do przewozów osób wykonywanych przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom;
  • infrastruktury prywatnej kolejowej, tj. wykorzystywanej wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy, innej niż przewóz osób.

Zarządca może także podjąć decyzję o niestosowaniu przepisów rozdziału 6 ustawy o transporcie kolejowym dotyczących udostępniania i opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, w przypadku gdy:

  • sieć kolejowa jest przeznaczona wyłącznie do prowadzenia przewozów wojewódzkich i lokalnych;
  • infrastruktura kolejowa stanowi element obiektu infrastruktury usługowej;
  • infrastruktura kolejowa została uznana za lokalną infrastrukturę kolejową, która nie ma żadnego strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego w decyzji wydanej przez Komisję Europejską.

Zarządca o swojej decyzji ma obowiązek poinformować Prezesa UTK.

Do zarządców infrastruktury w Polsce, oprócz głównego zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. należą m.in.: CTL Maczki-Bór S.A., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Euroterminal Sławków sp. z o.o., Infra Silesia S.A., Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe Sp. z o.o., Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., PMT Linie Kolejowe sp. z o.o., Cargotor sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. i UBB Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o., PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłowni w Lublinie Wrotków i Track Tec S.A.

Dodatkowo na rynku funkcjonują zarządcy, którzy łączą funkcję zarządcy i przewoźnika kolejowego poprzez zarządzanie infrastrukturą kolejową i wykonywanie przewozów kolejowych na liniach przeznaczonych wyłącznie do wykonywania miejskich lub podmiejskich przewozów kolejowych oraz na linii szerokotorowej. Są to:

  • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - zarządca jednocześnie ma obowiązek udostępniania infrastruktury licencjonowanym przewoźnikom kolejowym;
  • Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. - zarządca nie udostępnia infrastruktury przewoźnikom kolejowym;
  • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. – zarządca nie udostępnia infrastruktury przewoźnikom kolejowym.

Zgodnie z art. 35a ustawy o transporcie kolejowym Zarządca może podjąć decyzję o niestosowaniu przepisów z rozdziału 6 dot. udostępniania infrastruktury kolejowej oraz opłat za udostępniania tej infrastruktury, jeżeli infrastruktura kolejowa została uznana za niemającą strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego w decyzji wydanej przez Komisję Europejską. W 2016 r. Komisja Europejska wydała decyzje uznając poszczególną infrastrukturę lokalną i regionalną jako infrastrukturę niemającą strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego. Zarządcami lini wskazanymi w tej decyzji są: Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o., Infra Silesia S.A., Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, CTL Maczki-Bór S.A., PMT Linie Kolejowe sp. z o.o., PMT Linie Kolejowe sp. z o.o., UBB Polska sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

do góry