Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o. o planowanych nowych usługach pasażerskich

02.06.2023

24 maja 2023 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o. [1], w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie krajowej Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia w okresie od 25 czerwca 2025 r. do 1 września 2029 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 oraz 2028/2029.

Przewoźnik zadeklarował chęć realizowania nowych usług przewozu osób w soboty, niedziele oraz dni świąteczne w okresie letnich wakacji szkolnych, zgodnie z rozkładem jazdy i terminami kursowania wskazanymi w powiadomieniu.

Całość trasy, na której Koleje Mazowieckie planują realizować nową usługę, przebiega przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (szczegóły w proponowanym rozkładzie jazdy).

W związku z otrzymaniem od Kolei Mazowieckich powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795 [2].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

  1. każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE [3];
  2. każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;
  3. każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 602) oraz rozporządzenia 2018/1795, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował treść powiadomienia w sprawie dotyczącej otwartego dostępu (przyznanie otwartego dostępu) na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia.

Wszystkie informacje w związku z otrzymanym powiadomieniem Kolei Mazowieckich, w tym ewentualnie wnioski o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, należy przesyłać do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

[1] „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: „Kolejami Mazowieckimi” lub „Przewoźnikiem”).

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294 z 21 listopada 2018 r. str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795”.

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343 z 14 grudnia 2012 r. str. 32).

do góry