Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie Leo Express s.r.o. o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich na trasie Praha hl.n. – Kraków Główny – Praha hl.n. (aktualizacja)

29.03.2023

21 marca 2023 r. do Prezesa UTK wpłynęła informacja od Leo Express dotycząca zmiany powiadomienia o planowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich na trasie międzynarodowej.

Przewoźnik wskazał, że planowaną usługę planuje wykonywać za pośrednictwem linii kolejowych nr 93, 133, 134, 138, 139 i 790. Ponadto Leo Express dodała do projektu rozkładu jazdy stacje graniczne Zebrzydowice oraz Petrovice u Karviné, które stanowią postoje techniczne pozbawione możliwości wsiadania i wysiadania dla pasażerów. W związku z dodaniem nowych stacji do projektu rozkładu jazdy nastąpiła modyfikacja czasu przyjazdu i odjazdu pociągu na kolejnych stacjach na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

W pozostałym zakresie Leo Express nie wprowadziła zmian we wniosku i projekcie rozkładu jazdy. Tak jak wskazano w pierwotnym powiadomieniu, Leo Express planuje wykonywać połączenia codziennie, przez cały okres rocznych rozkładów jazdy 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 i 2028/2029, w wymiarze 5 par połączeń.

W związku z dokonaniem przez Leo Express zasadniczych zmian w treści powiadomienia, w tym zmiany rozkładu jazdy, miesięczny termin na wniesienie wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej dla podmiotów uprawnionych biegnie na nowo od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia.

 

Poprzednia wersja powiadomienia.

06.12.2022

24 listopada 2022 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek Leo Express s.r.o.[1] w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Praha hl.n. – Kraków Główny – Praha hl.n.

Przewoźnik zadeklarował chęć realizowania nowej usługi przewozu osób codziennie, w wymiarze 5 par pociągów, w terminie od 15 grudnia 2024 r. do 15 grudnia 2029 r.

W związku z otrzymaniem od Leo Express powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[2].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

  1. każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[3];
  2. każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE; 
  3. każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 2018/1795, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował treść powiadomienia w sprawie dotyczącej otwartego dostępu (przyznanie otwartego dostępu) na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia.

Wszystkie informacje w związku z otrzymanym powiadomieniem Leo Express, w tym ewentualnie wnioski o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, należy przesyłać do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

[1] Leo Express s.r.o. z siedzibą w Pradze (zwana dalej: „Leo Express” lub „Przewoźnikiem”).

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294 z 21 listopada 2018 r. str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795”.

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343 z 14 grudnia 2012 r. str. 32).

do góry