Nawigacja

Dostęp do infrastruktury

Dostęp do infrastruktury usługowej

Udostępnianie obiektu infrastruktury usługowej polega na umożliwieniu przewoźnikom kolejowym, korzystania z usług, do świadczenia których obiekt został specjalnie przystosowany. W przypadku gdy wymaga tego specyfika świadczonych usług, udostępnianie obiektu obejmuje również korzystanie z obiektu.

Obiektami infrastruktury usługowej są obiekty budowlane wraz z gruntami, na których są usytuowane, oraz instalacjami i urządzeniami, przeznaczone w całości lub w części do świadczenia jednej lub większej liczby usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do ustawy o transporcie kolejowym.

Obiektami infrastruktury kolejowej są:

 1. stacje pasażerskie;
 2. terminale towarowe;
 3. stacje rozrządowe oraz stacje manewrowe wyposażone w urządzenia, inne niż urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przeznaczone do zestawiania składów pociągów lub wykonywania manewrów;
 4. tory postojowe;
 5. punkty zaplecza technicznego, z wyjątkiem punktów utrzymania naprawczego przeznaczonych dla pociągów dużych prędkości lub innego rodzaju taboru kolejowego wymagającego specjalistycznego zaplecza;
 6. stanowiska techniczne, w tym stanowiska do czyszczenia i mycia taboru;
 7. infrastruktura portów morskich i śródlądowych z dostępem do torów kolejowych;
 8. instalacje pomocnicze;
 9. kolejowe stacje paliw i instalacje do tankowania na tych stacjach.

W wyżej wymienionych obiektach mogą być świadczone na rzecz przewoźników kolejowych usługi dodatkowe i usługi pomocnicze.

Do usług dodatkowych, które mogą być świadczone w obiektach należy zaliczyć:

 1. prąd trakcyjny,
 2. podgrzewanie składów pociągów pasażerskich,
 3. dostawa paliwa, prace manewrowe i pozostałe usługi świadczone w celu obsługi urządzeń,
 4. usługi świadczone na podstawie umów dostosowanych do indywidualnych potrzeb przewoźnika kolejowego dotyczące przekazywania informacji i obserwacji pociągu z przesyłką zawierającą towar niebezpieczny, a także opracowania warunków i zarządzania przewozu oraz nadzoru nad przewozem przesyłek nadzwyczajnych.

Usługami pomocniczymi są:

 1. dostęp do sieci telekomunikacyjnych,
 2. dostarczanie informacji uzupełniających,
 3. rewizja techniczna taboru,
 4. dostęp do systemu sprzedaży biletów na stacjach pasażerskich,
 5. utrzymanie naprawcze taboru kolejowego świadczone w punktach zaplecza technicznego przeznaczonego dla pociągów dużych prędkości lub innego rodzaju taboru kolejowego wymagającego specjalistycznego zaplecza.

Przewoźnicy kolejowi są uprawnieni do dostępu jedynie do udostępnianych obiektów infrastruktury usługowej. Operator obiektu sporządza statut obiektu, w którym określa, czy obiekt przeznaczony jest do udostępniania. Obiekt nie jest przeznaczony do udostępniania tylko w przypadku, gdy nie jest używany. Operator powinien zapewnić przewoźnikom kolejowym dostęp do udostępnianych obiektów  na równych i niedyskryminujących zasadach.

Operator obiektu powinien określić sposób wnioskowania o dostęp do obiektu oraz termin składania wniosków.

Operator może odmówić przewoźnikowi kolejowemu dostępu do obiektu, jeżeli wykaże, że:

 1. przewoźnik kolejowy może wykonać planowany przewóz kolejowy na porównywalnych ekonomicznie warunkach, korzystając z innego udostępnianego obiektu, z wyjątkiem sytuacji, gdy przewoźnik poinformuje operatora, że operator wskazanego obiektu odmówił mu do niego dostępu, lub
 2. pozytywne rozpatrzenie wniosku wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez operatora nakładów na realizację celu przewoźnika;
 3. ze względu na brak wystarczającej zdolności przepustowej pozytywne rozpatrzenie wniosku uniemożliwiłoby operatorowi obiektu realizację uzasadnionych potrzeb własnych lub wykonanie zobowiązań wynikających z umów zawartych uprzednio z innymi przewoźnikami kolejowymi.

Przewoźnik kolejowy nabywa prawo do korzystania z usług świadczonych w obiekcie po zawarciu z operatorem umowy. Umowa powinna określać w szczególności prawa i obowiązki operatora i przewoźnika kolejowego związane ze świadczonymi usługami.

Operator obiektu ma obowiązek opracować regulamin dostępu do obiektu. Regulamin powinien określać w szczególności:

 1. obiekty, których dotyczy i ich rodzaje;
 2. zakres udostępniania obiektów, za który operator jest odpowiedzialny;
 3. procedurę udostępniania obiektów, w tym termin składania oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w art. 36b ust. 1;
 4. szczegółowe warunki techniczne dostępu do obiektów;
 5. wysokość opłat, o których mowa w art. 36e ust. 1.

Regulamin powinien zostać opublikowany nie później niż na 2 tygodnie przed dniem publikacji regulaminu sieci na stronie internetowej operatora obiektu.

Operatorzy obiektów infrastruktury usługowej mają obowiązek sporządzenia statutu obiektu oraz regulaminu nie później niż do 9 grudnia 2017 r.

Prezes UTK do 30 czerwca 2018 r. utworzy rejestr obiektów infrastruktury usługowej na podstawie danych przekazanych przez operatorów obiektu. Operatorzy obiektu mają obowiązek przekazać Prezesowi UTK dane do zamieszczenia w rejestrze nie później niż do 9 grudnia 2017 r.

do góry