Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja Listy Prezesa UTK – zapewniona spójność krajowych i europejskich wymagań technicznych

01.07.2021

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Infrastruktury opublikowana została aktualizacja tzw. Listy Prezesa UTK istotna dla zarządców infrastruktury. To lista właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei w obszarze instalacji stałych. Dokument obejmuje wymagania dla podsystemów: Infrastruktura, Energia, Sterowanie – urządzenia przytorowe. Nowa lista zacznie obowiązywać od 28 grudnia.

Lista Prezesa UTK obowiązująca od 2017 r. została zaktualizowana w dwóch etapach, by zapewnić spójność krajowych i europejskich wymagań technicznych. W grudniu 2020 r. opublikowana została aktualizacja dotycząca pojazdów kolejowych, w czerwcu 2021 r. zaktualizowana została część dotycząca instalacji stałych.

- Zmiany Listy to ogrom wykonanej pracy, ale dzięki temu zapewnimy spójność wymagań krajowych i europejskich. Usunięte zostaną w ten sposób nieuzasadnione bariery techniczne a procesy inwestycyjne będą łatwiejsze – aktualizację podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Co się zmieniło

Lista ma zastosowanie w dwóch wymiarach:

  • zawiera wymagania w przypadku uzyskania odstępstwa od stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI);
  • zawiera wymagania dla tej części systemu kolei, która objęta jest dyrektywą w sprawie interoperacyjności jako uzupełnienie wymagań TSI.

Lista została zaktualizowana pod kątem adekwatności spełnienia zasadniczych wymagań. Po przeglądzie przepisów krajowych pod względem ich zgodności z TSI, usunięte zostały przede wszystkim te wymagania, które regulowały aspekty techniczne podsystemów inaczej niż TSI, te które powtarzały regulacje TSI oraz te, które nie dotyczyły wymagań zasadniczych systemu kolei.

W rezultacie Lista nie zawiera wymagań dla podsystemu Infrastruktura i Energia zarówno na poziomie podsystemu, jak i poszczególnych budowli. TSI zawierają komplet wymagań dla tych podsystemów na optymalnym, z punktu widzenia spełnienia wymagań zasadniczych, poziomie szczegółowości.

W zakresie podsystemu „Sterowanie - urządzenia przytorowe”, krajowe wymagania techniczne znajdą zastosowanie odnośnie warstwy podstawowej sterowania ruchem kolejowym. Dodatkowo wymagania dla „dławika torowego” i „linki dławikowej”, zostały przeniesione do podsystemu sterowanie, ponieważ dotyczą braku powodowania zakłóceń w urządzeniach sterowania ruchem.

Wymagania dla rozjazdów kolejowych wskazanych w Liście Prezesa UTK mają zastosowanie tylko dla sieci kolejowych objętych obowiązkiem stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) do dnia uchylenia obowiązku uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji w rozporządzeniu w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych[1].

Obowiązywanie nowej Listy

Zmiany dotyczące instalacji stałych wejdą w życie 28 grudnia. Lista zawiera szereg przepisów przejściowych, które pozwalają zminimalizować ryzyko zakłóceń w toczących się procesach oceny zgodności. Jednak po 28 grudnia we wszystkich procesach oceny, nieobjętych przepisami przejściowymi, należy wykazać zgodność z nową Listą.

Lista Prezesa UTK z 2017 r. może zostać zastosowana do projektów, dla których, przed upływem 12 miesięcy od dnia publikacji aktualizacji listy, został zakończony proces oceny zgodności potwierdzony wystawieniem certyfikatu zgodności typu lub z typem budowli bądź urządzenia, które wymagania uzyskania takiego certyfikatu.

Dodatkowo, Lista Prezesa UTK z 2017 r. może zostać także zastosowania w przypadku budowy, modernizacji lub odnowienia podsystemów instalacji stałych, dla których ogłoszono przetarg na zaprojektowania przed dniem publikacji niniejszej listy.

Jeśli chodzi o budowę, modernizację lub odnowienie podsystemów instalacji stałych, które nie są prowadzone w trybie przetargowym, Lista Prezesa UTK z 2017 r. może mieć zastosowanie w przypadku, gdy przed dniem publikacji aktualizacji listy nastąpiło podpisanie umowy w zakresie projektowania.

Wystawianie deklaracji zgodności z typem dla urządzeń i budowli potwierdzające zgodność z Listą Prezesa UTK z 2017 r. jest możliwe nie dłużej niż w przeciągu 12 miesięcy od dnia publikacji aktualizacji listy. Oznacza to, że producenci powinni przeanalizować, czy ich urządzenia i budowle spełniają zmienione wymagania. Jeżeli nie, a dostosowanie do zmienionych wymagań prowadzić będzie do zmiany typu, należy wówczas wystąpić o nowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji.

Usunięcie wymagań dla niektórych rodzajów urządzeń i budowli nie oznacza, że ich wprowadzenie do obrotu nie wymaga uzyskania świadectwa i wystawienia deklaracji zgodności z typem, dopóki obowiązek taki przewiduje rozporządzenie w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych.

Podstawą prawną do wydania i opublikowania Listy Prezesa UTK jest art. 25d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Dokument dostępny jest na stronie BIP Ministerstwa Infrastruktury.

 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1923).

do góry