Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozbiórka torów w Gdańsku niezgodna z prawem

27.06.2019

Spółka HMT Polska sp. z o.o. naruszyła przepisy z zakresu kolejnictwa likwidując w Gdańsku tory prowadzące do bocznicy używanej m.in. przez ArcelorMittal. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w decyzji stwierdził, że przedsiębiorstwo przed rozbiórką powinno poinformować o tym zamiarze aplikantów, samorząd oraz ministra infrastruktury.

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym (art. 38 ba) w przypadku likwidacji drogi kolejowej zarządca powinien pisemnie poinformować o takim zamiarze zainteresowanych aplikantów (np. przewoźników, spedytorów, nadawców ładunków zainteresowanych zamówieniem trasy na danej infrastrukturze) oraz właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których zlokalizowana jest droga kolejowa, a także ministra właściwego do spraw transportu. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, aby HMT zastosowała tę procedurę w stosunku do któregokolwiek z wymienionych podmiotów. Rozbiórka toru bez zastosowania działań wskazanych w przepisach ustawy o transporcie kolejowym, jest niedozwolona, a sam demontaż infrastruktury kolejowej dokonany bez uprzedniego zastosowania tej procedury jest niezgodny z prawem.

W ocenie Prezesa UTK procedurę likwidacji drogi kolejowej przewidzianą w art. 38ba ustawy o transporcie kolejowym należy również stosować do torów, które służą jako dojazd do obiektów infrastruktury usługowej, bocznic kolejowych czy prywatnej infrastruktury kolejowej. Rozebrany tor znajdował się na terenie uprzemysłowionym, dlatego HMT Polska dokonując nielegalnej rozbiórki torów pozbawiła zakład przemysłowy dostępu do połączenia z infrastrukturą kolejową. Na torze dojazdowym do bocznicy ArcelorMittal odbywał się systematyczny ruch pociągów.

Treść decyzji dostępna jest w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK poz. 21.

do góry