Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy grup towarowych w 2018 r.

13.03.2019

Ubiegły rok zakończył się wzrostami w zakresie przewozów towarów koleją. Przewieziono 250 mln ton ładunków – o ponad 4% więcej niż w 2017 r. Najwięcej towarów przewieziono w grupach węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. Największy wpływ na wzrost przewozów miał transport kruszyw, których w 2018 r. przewieziono o 8 mln ton więcej niż rok wcześniej.

W 2018 r. podobnie jak w latach ubiegłych, kolej przewiozła najwięcej towarów z grupy „węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny”. W ramach tej grupy towarowej przetransportowano 98 mln ton, o 0,9 mln ton więcej niż w roku 2017 r. Jednak wzrost przewiezionej masy nie przełożył się na wzrost udziału w ogólnej masie przewiezionych towarów, który wyniósł 39,2% i spadł o 1,3 punktu procentowego. W przypadku grupy „koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi” jej udział wg masy wyniósł 11,2% i był niższy o 0,3 punktu procentowego. Pomimo spadku udziału tej grupy w ogólnej masie przewozów, to w wartościach bezwzględnych przewoźnicy przetransportowali ponad 0,5 mln ton więcej.

W 2018 r. grupą towarów, której znaczenie w największym stopniu wzrosło w porównaniu z rokiem poprzednim były  „rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa”. Udział tej grupy do której zalicza się np. kruszywa wyniósł 28,2% i wzrósł o ponad 2,3 punktu procentowego porównując rok do roku. Przewozy te w największym stopniu wpłynęły na wyniki całego sektora kolejowego w 2018 r. W 2018 r. w ramach tej grupy przewieziono blisko 71 mln ton ładunków, czyli ponad 8,4 mln ton więcej niż w 2017 r. Z tego blisko 52 mln ton (wzrost o 8 mln ton) stanowiły kruszywa.

Trzy wyżej wymienione grupy stanowiły razem ponad 78,6% wg masy oraz 72,5% wg pracy przewozowej. Ładunków zakwalifikowanych do tych grup łącznie przewieziono blisko 197 mln ton, a praca przewozowa zrealizowana przez przewoźników podczas ich transportu to blisko 43,3 mld tonokilometrów.

Dane za 2018 r. pokazują w jaki sposób wybrane czynniki, takie jak inwestycje infrastrukturalne mogą bezpośrednio przekładać się na zmiany udziałów poszczególnych grup przewożonych towarów, co widoczne jest zwłaszcza we wzroście liczby przewozów kruszyw. W 2018 r. wśród grup, które odnotowały wzrost udziału warto wskazać również m.in. na grupę „metale, wyroby metalowe gotowe”, których udział w ogólnej masie zrealizowanych przewozów wyniósł 4,12% i był wyższy o 0,15 punktu procentowego. Przełożyło się to na wyższy wynik o blisko 0,8 mln ton w ramach przewozów tej grupy.

W przypadku grup takich jak np.: ”koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi” czy „chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe” zwiększyła się średnia odległość realizowanych przewozów 1 tony ładunku.

Analiza grup ładunków w 2018 r. pozwala również zauważyć wzrost kategorii ładunków, które mogą być przewożone z wykorzystaniem kontenerów. Zwiększenie  znaczenia tej gałęzi widoczny jest również w przewozach pustych opakowań, do których zalicza się transport próżnych kontenerów czy nadwozi wymiennych.

Szczegółowe dane  dotyczące przewozów wg grup towarowych za wszystkie cztery kwartały 2018 r. dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Analizy i monitoring rynku > Statystyka przewozów towarowych.

do góry