Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Producenci taboru kolejowego to także operatorzy obiektów infrastruktury usługowej

18.09.2018

Producenci taboru kolejowego mogą dysponować specjalistycznymi obiektami, które w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym są obiektami infrastruktury usługowej. W takiej sytuacji muszą w sposób niedyskryminacyjny udostępniać swoje obiekty wszystkim zainteresowanym przewoźnikom kolejowym. Obowiązek ten ograniczony jest do usług, które są w danym miejscu świadczone i typu taboru, jaki jest w nim obsługiwany.

Każdy, choćby najbardziej nowoczesny pociąg, wymaga bieżącego utrzymania, napraw czyszczenia i mycia, dostępu do stacji pasażerskich lub zapewnienia możliwości załadunku i wyładunku itd. Przepisy dyrektywy 2012/34/UE i w ślad za tym ustawy o transporcie kolejowym mają umożliwić powszechny dostęp do obiektów, gdzie każdy przewoźnik może skorzystać z tego typu usług. Przepisy te nakładają na operatorów obiektów infrastruktury usługowej (OIU) obowiązek ich niedyskryminacyjnego udostępniania. Udostępnieniu na zasadach wskazanych w prawie podlegają:

 1. stacje pasażerskie;
 2. terminale towarowe;
 3. stacje rozrządowe oraz stacje manewrowe wyposażone w urządzenia, inne niż urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przeznaczone do zestawiania składów pociągów lub wykonywania manewrów;
 4. tory postojowe;
 5. punkty zaplecza technicznego, z wyjątkiem punktów utrzymania naprawczego przeznaczonych dla pociągów dużych prędkości lub innego rodzaju taboru kolejowego wymagającego specjalistycznego zaplecza;
 6. stanowiska techniczne, w tym stanowiska do czyszczenia i mycia taboru;
 7. infrastruktura portów morskich i śródlądowych z dostępem do torów kolejowych;
 8. instalacje pomocnicze;
 9. kolejowe stacje paliw i instalacje do tankowania na tych stacjach.

Obowiązek niedyskryminacyjnego udostępniania dotyczy wszystkich operatorów OIU z wyjątkiem obiektów połączonych wyłącznie z infrastrukturą kolejową:

 1. stanowiącą sieć kolejową przeznaczoną wyłącznie do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych;
 2. uznaną w decyzji wydanej przez Komisję Europejską za lokalną infrastrukturę kolejową, która nie ma żadnego strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego;
 3. przeznaczoną wyłącznie do przewozów osób wykonywanych przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom;
 4. przeznaczoną do użytku właściciela w celu wykonywania przewozów rzeczy wyłącznie dla jego własnych potrzeb;
 5. obejmującą linie kolejowe o szerokości torów innej niż 1435 mm.

Producenci taboru kolejowego w Polsce wytwarzają produkty i zawierają kontrakty na ich obsługę posprzedażną. Czynności z tym związane są wykonywane na specjalnie przystosowanej do tego infrastrukturze. Może ona stanowić obiekt infrastruktury usługowej i podlegać obowiązkowi udostępnienia.

W przypadku producentów taboru kolejowego obowiązek ten dotyczy przede wszystkim punktów zaplecza technicznego, lecz mogą to być także inne usługi. Ostateczna ocena czy dany obiekt podlega obowiązkowi niedyskryminującego udostępnienia powinna zostać dokonana przez operatora danego obiektu na podstawie analizy rodzaju świadczonych tam usług i charakteru infrastruktury, z którą jest połączony. Jednocześnie operator obiektu nie ma obowiązku dokonywania jakichkolwiek inwestycji aby spełnić wszystkie żądania przedsiębiorstw kolejowych zainteresowanych zakupem określonej usługi.

Dane dotyczące lokalizacji i zakresu usług Obiektów Infrastruktury Usługowej w Polsce zebrane są w prowadzonym przez Prezesa UTK rejestrze obiektów infrastruktury usługowej (ROIU).

do góry