Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przechodzenie uprawnień z decyzji administracyjnych

15.06.2018

Uprawnienia wynikające z decyzji administracyjnych wydanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w określonych przypadkach tracą ważność. Jest tak w sytuacji zmian organizacyjnych lub prawnych u przedsiębiorców posiadających certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty ECM, dobrowolne certyfikaty, autoryzacje lub świadectwa bezpieczeństwa.

W ostatnim okresie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zauważył, że przedsiębiorstwa kolejowe łącząc, dzieląc się lub przekształcając nie występują o uzyskanie nowych dokumentów potwierdzających możliwość prowadzenia działalności kolejowej. Jednocześnie podmioty te w dalszym ciągu prowadzą działalność kolejową (np. przewozową, utrzymaniową) bez posiadania stosownych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa.

Przypominamy, że prowadzenie działalności kolejowej bez stosownych uprawnień (co również dotyczy sytuacji gdy posiadane uprawnienia wygasły na skutek łączenia, podziału i przekształcenia przedsiębiorstwa) jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydając decyzję przyznającą uprawnienie, ocenia elementy organizacyjne przedsiębiorcy, przyjęte systemy zarządzania, kompetencje pracowników lub rozwiązania organizacyjne. Dopiero pozytywna ocena tych elementów skutkuje wydaniem decyzji przyznającej uprawnienie. Decyzje są wydawane każdorazowo na rzecz indywidualnie oznaczonego podmiotu i są ściśle związane z charakterem (strukturą, zasobami, kompetencjami personelu dokumentacją, strukturą podejmowania decyzji) przedsiębiorstwa.

Natomiast z momentem przejęcia przedsiębiorstwa, z którego funkcjonowaniem związany był certyfikat ECM, certyfikat bezpieczeństwa czy też świadectwo bezpieczeństwa, zmianie ulega stan faktyczny i prawny dotyczący wewnętrznych procedur odnoszących się do szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Następca prawny podmiotu, na rzecz którego została wydana jedna ze wskazanych decyzji, powinien więc wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji na swoją rzecz, tak aby Prezes Urzędu Transportu Kolejowego miał możliwość weryfikacji procedur lub dokumentów funkcjonujących w zmienionej strukturze przedsiębiorstwa.

Słuszność tego stanowiska potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 kwietnia 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 2728/15.

W związku z powyższym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego będzie się uważnie przyglądał prawidłowemu stosowaniu zasady przechodzenia uprawnień z wydanych przez niego decyzji administracyjnych.

O zasadach przechodzenia uprawnień przypominaliśmy już w informacji zawartej na stronie internetowej UTK 6 lutego 2017 r. (link do sprawy https://www.utk.gov.pl/pl/uslugi/ecm/aktualnosci-dla-ecm/12281,Przechodzenie-uprawnien-z-decyzji-administracyjnych.html)

W związku jednak z powtarzającymi się nieprawidłowościami ponownie prezentujemy w formie graficznej zagadnienie przechodzenia uprawnień z decyzji administracyjnych wydających ww. dokumenty. Wyjaśniamy co dzieje się w sytuacji zarówno przekształceń majątkowych podmiotu, jak również w sytuacji zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej, czy też zmiany firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza.

Chcemy by grafika pozwoliła w czytelny oraz przejrzysty sposób zapoznać się z problematyką przejścia uprawnień oraz ułatwiła zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów, jakie mogą zaistnieć w sytuacji różnorodnych przekształceń w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i obowiązku posiadania odpowiednich dokumentów.

Dodatkowe informacje dotyczące przechodzenia uprawnień mogą Państwo znaleźć w dziale stanowiska Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pod linkiem.

do góry