Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK przekaże do realizacji zalecenia PKBWK dotyczące bezpieczeństwa na kolei

03.11.2017

Zmniejszenie liczby rozerwań pociągów, wprowadzenie oznakowania przejazdów tak, by móc telefonicznie przekazać ich lokalizację operatorom numeru 112, wdrożenie działań zapobiegawczych na przejazdach oraz ograniczenie liczby sytuacji gdy dochodzi do jazdy po niewłaściwie ułożonej niezabezpieczonej drodze przebiegu – to podstawowe zalecenia dla branży kolejowej wynikające z raportu Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych za 2016 r.

Pod koniec listopada br. Urząd Transportu Kolejowego skieruje zalecenia do tych zarządców, przewoźników kolejowych oraz innych przedsiębiorców kolejowych, których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo eksploatacji kolei, a którzy są adresatami zaleceń z najnowszego raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa opublikowany został Raport Roczny za rok 2016 z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. W swoim raporcie Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wydała następujące zalecenia:

  1. Przewoźnicy kolejowi i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych w ramach posiadanych systemów zarządzania podejmą działania mające na celu zmniejszenie liczby zdarzeń spowodowanych rozerwaniem pociągu.
  2. Zarządcy infrastruktury kolejowej podejmą działania mające na celu minimalizację przyczyn i zapobieganie powstawania zdarzeń oraz poprawy organizacji w usuwaniu skutków tych zdarzeń na przejazdach kolejowo – drogowych i przejściach w poziomie szyn przez zarządcę infrastruktury kolejowej i służby ratownicze, przez wprowadzenie dodatkowych znakowań indentyfikacyjnych dla skrzyżowań w poziomie szyn, zawierających niezbędne informacje dla operatora numeru alarmowego 112.
  3. Zarządcy infrastruktury kolejowej podejmą działania mające na celu zmniejszenie liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Szczególnie do zwiększającej się liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A, B i D zarządcy infrastruktury kolejowej podejmą odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze zgodnie z funkcjonującymi systemami zarządzania bezpieczeństwem (SMS). Zarządcy powinni zakończyć realizację postanowień rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.
  4. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej podejmą działania mające na celu zmniejszenie liczby zdarzeń spowodowanych wyprawieniem, przyjęciem lub jazdą pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej niezabezpieczonej drodze przebiegu lub niewłaściwej obsłudze sterowania ruchem kolejowym.

Wszystkie zalecenia zostały przekazane Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego przez PKBWK. Są one obecnie analizowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i minimalizacji ryzyka w transporcie kolejowym. Przygotowanie i wysyłka indywidualnych zaleceń skierowanych do poszczególnych przedsiębiorców nastąpi do końca listopada.

Adresaci będą zobowiązani w wyznaczonym terminie przekazać do UTK planowany sposób dalszego postępowania z otrzymanymi zaleceniami.

Obowiązek ogłoszenia Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego ds. transportu, wynika z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.).

do góry