Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Określanie zgodności z typem w innym zakresie, niż uregulowane to zostało w rozporządzeniu 720

19.10.2017

Urząd Transportu Kolejowego opublikował rekomendację w sprawie procedury oceny zgodności z typem dla tych budowli i urządzeń, które przed 31 maja 2014 r. uzyskały świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu w innym zakresie, niż wynika to z aktualnego rozporządzenia 720. Oprócz rekomendacji opracowany został także wzór deklaracji zgodności z typem. Dookreśla, postulowany przez Prezesa UTK jako dobra praktyka, sposób formułowania zapisów deklaracji zgodności z typem.

Rekomendacja  dotyczy sposobu wprowadzania do eksploatacji urządzeń i budowli objętych świadectwami dopuszczenia do eksploatacji typu opisujących wyrób w inny sposób („węższy” bądź „szerszy”) niż katalog zawarty w rozporządzeniu w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (rozporządzaniu 720). Chodzi między innymi o świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydane dla „toru kolejowego” (świadectwa w „szerszym” zakresie), czy sporządzone osobno dla „łapki sprężystej”, „przekładki podszynowej”, „elektroizolacyjnej wkładki dociskowej” (świadectwa w „węższym” zakresie). Rekomendacja określa proponowany sposób działania w przypadku takich typów budowli/urządzeń.

Pełny tekst stanowiska znajduje się  w dziale stanowiska Prezesa UTK. Stanowisko opracował Zespół ds. oceny zgodności wyrobów z typem. Wzór deklaracji znajduje się na stronie Świadectwa typu.

do góry