Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne decyzje o przyznaniu otwartego dostępu

06.09.2017

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzje przyznające otwarty dostęp na przewozy międzywojewódzkie dla Arrivy oraz Kolei Dolnośląskich.

UTK wydał kolejne decyzje przyznające otwarty dostęp na przewozy międzywojewódzkie dla przewoźników Arriva RP sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. W  lipcu 2017 r. Prezes UTK wydał trzy decyzje o przyznaniu Arriva RP otwartego dostępu. Przewoźnik może uruchomić pociągi komercyjne na trasach:

  • Olsztyn Główny – Szczecin Niebuszewo – Olsztyn Główny, w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.
  • Wejherowo – Katowice – Wejherowo, w okresie od 14 grudnia 2020 r. do 13 grudnia 2025 r.
  • Łódź Fabryczna – Szczecin Niebuszewo – Łódź Fabryczna, w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Arriva złożyła wnioski o otwarty dostęp przed 30 grudnia 2016 r. W związku z tym decyzje zostały wydane na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym w brzmieniu sprzed nowelizacji.

Koleje Dolnośląskie złożyły wniosek w czerwcu 2017 r. Przewoźnik może uruchomić pociągi komercyjne na trasie Wrocław Główny – Żary – granica państwa i w relacji powrotnej w rozkładzie jazdy 2017/2018, a decyzja została wydana na podstawie przepisów ustawy obowiązującym od 30 grudnia 2016 r.

- Z zadowoleniem przyjmuję kolejne wnioski przewoźników powiększające ofertę przewozową. Dzięki uruchomieniu nowych połączeń nie tylko zwiększa się konkurencja, ale przede wszystkim poprawia jakości usług – wyjaśnia Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Nowe trasy uzupełniają istniejąca ofertę publiczną, zwiększając liczbę kursów i podnosząc komfort podróży  – dodał.

Prezes UTK wydał także decyzje odmawiające przyznania otwartego dostępu dla Arriva RP sp. z o.o. na trasach Warszawa Wschodnia – Poznań Główny – Warszawa Wschodnia na okres od 14 grudnia 2020 r. do 13 grudnia 2025 r. i Wrocław Główny – Szczecin Niebuszewo – Wrocław Główny (przez Poznań Główny) na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że nowe połączenia zakłóciłyby regularność połączeń o charakterze użyteczności publicznej. 

Otwarty dostęp jest to regularny przewóz kolejowy osób niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej. Może być on wykonywany przez przewoźnika kolejowego wyłącznie na podstawie decyzji Prezesa UTK. Tryb i kryteria przyznania bądź odmowy przyznania otwartego dostępu dla wniosków złożonych przed 30 grudnia 2016 r. regulował Rozdział 5c Ustawy. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami Prezes UTK brał pod uwagę m.in. potencjalne korzyści dla pasażerów wynikające z rozwoju konkurencji na polskim rynku kolei, w tym m.in. zwiększenie liczby dostępnych połączeń, atrakcyjność oferty dla osób, które dotychczas nie korzystały z transportu kolejowego, skomunikowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie lub obszarów z niezadowalającą ofertą przewozową. Rozpatrywano także ryzyka związane z potrzebami pasażerów korzystających z już dostępnych pociągów oraz natężeniem ruchu na linii kolejowej. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzone zostało, że proponowana przez wnioskodawcę oferta nastawiona jest na przejęcie pasażerów pociągów służby publicznej na tej samej linii i nie wniesie „wartości dodanej” do przewozów kolejowych na danej linii, a doprowadzi do spadku przychodów operatora, wydawana była decyzja odmawiająca przyznania otwartego dostępu. Nowe połączenia skutkowałyby bowiem koniecznością ograniczenia przewozów służby publicznej,

W obecnym stanie prawnym otwarty dostęp w przewozach międzynarodowych (tzw. kabotaż) i krajowych przyznawany jest na podstawie art. 29c Ustawy. Przewiduje on stosowanie zapisów Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów. Analiza wpływu na warunki świadczenia połączeń służby publicznej nie jest obligatoryjna, a badanie jest przeprowadzane wyłącznie na wniosek podmiotów wskazanych w ustawie m.in. organizatora publicznego transportu zbiorowego czy przewoźnika świadczącego usługi służby publicznej.

Wydane decyzje są sukcesywnie publikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 

do góry