Nawigacja

Regulaminy konkursu Instagram

REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM – nagroda Xbox Series S

REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM – nagroda czytnik

 

 

REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM – nagroda Xbox Series S

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Partner of Promotion z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgradzkiej 8 lok. 1, NIP: 9510043622, REGON: 012565520 (zwany dalej „Organizatorem”), działający na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433 (zwanego dalej „UTK”).

2. Organizator Konkursu jest wyłącznym fundatorem nagrody w Konkursie.

3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 16 listopada 2021 r. do dnia 19 grudnia 2021 r.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz akceptacja jego wszystkich zapisów.

5. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem: www.rokkolei.pl przez cały okres trwania Konkursu.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.), albowiem jego wyniki nie zależą od przypadku.

§ 2.

UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która ukończyła 18 rok życia, stale zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz będąca rezydentem podatkowym w Polsce i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Do Konkursu można zgłaszać jedynie tekst wykonany samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału:

1) członkowie władz Organizatora Konkursu i UTK oraz członkowie jury konkursowego;

2) pracownicy Organizatora Konkursu i UTK, a także osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu i Współorganizatorem Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji Konkursu (bez względu na prawną formę tej współpracy);

3) członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w pkt 1 i 2, tj. osoby pozostające z którąkolwiek z osób wymienionych w pkt 1 lub 2 w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. W razie powzięcia przez Organizatora Konkursu uzasadnionych wątpliwości, czy Uczestnik spełnia warunki określone w ust. 1 i 2, a także w razie powzięcia przez Organizatora Konkursu uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Uczestnika danych osobowych, Organizator Konkursu ma prawo zażądać od Uczestnika przedłożenia do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oryginału lub (według wyboru Uczestnika) przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej skanu dokumentu tożsamości potwierdzającego spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, pod rygorem utraty prawa do brania udziału w Konkursie.

§ 3.

ZADANIE KONKURSOWE

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodanie strony na Profilu Instagramowym @EuropejskiRokKolei do obserwowanych (https://www.instagram.com/europejskirokkolei/) oraz wykonanie zadania konkursowego polegającego na uzupełnieniu tekstu piosenki „Jedzie pociąg z daleka…” o autorską kontynuację w odpowiedzi na pytanie „Co się dzieje dalej z pociągiem?”

3. Nadesłane prace (rozwiązania Zadania Konkursowego) muszą dotyczyć podróży koleją.

4. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 (trzy) rozwiązania Zadania Konkursowego. Kolejne zgłoszenia zostaną odrzucone, a decydować będzie kolejność dodanych komentarzy.

5. Rozwiązania Zadania Konkursowego należy umieszczać wyłącznie pod komentarzach pod postem konkursowym najpóźniej dnia 19 grudnia 2021 r., do godz. 23:59:59.

6. Aby wziąć udział w Konkursie należy posiadać konto w portalu społecznościowym Instagram oraz wykonać następujące czynności:

1) uruchomić stronę pod adresem: https://www.instagram.com/europejskirokkolei/;

2) dodać stronę do obserwowanych poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”;

3) wstawić rozwiązanie zadania konkursowego pod postem informującym o konkursie na profilu Instagramowym Europejski Rok Kolei

7. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone rozwiązania Zadania Konkursowego, które:

1) w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Polsce;

2) w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);

3) zawierają treści obraźliwe albo powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe lub naganne moralnie, np. łamią normy obyczajowe;

4) zawierają treści reklamowe ;

5) zostały zrealizowane przy udziale członków jury konkursowego i/lub pracowników (współpracowników) Organizatora Konkursu lub Współorganizatora Konkursu albo członków najbliższej rodziny osób wyżej wymienionych;

6) naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie lub zostały nadesłane po terminie wskazanym w ust. 5.

§ 4.

NAGRODY

1. Za zajęcie pierwszego miejsca zostaje przyznana nagroda rzeczowa w postaci konsoli Xbox Series S o wartości 1348 zł brutto.

2. Nagroda zostanie wydana laureatowi Konkursu najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników Konkursu na wskazany przez laureata Konkursu (na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) adres korespondencyjny na terenie Polski.

3. Nie można żądać zamiany nagrody rzeczowej na inną nagrodę ani na jej ekwiwalent pieniężny.

§ 5.

PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Laureatów Konkursu wyłonią użytkownicy portalu społecznościowego Instagram poprzez przyznawanie reakcji pod wybranymi komentarzami do dn. 19 grudnia 2021, godz. 23:59:59.

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie w dniu 20 grudnia 2021 r. na Instagramie dedykowanym dla Europejskiego Roku Kolei (https://www.instagram.com/europejskirokkolei/).

3. W razie niemożności skontaktowania się z laureatem Konkursu w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., pomimo podjętych przez Organizatora co najmniej 3 (trzech) prób nawiązania takiego kontaktu za pomocą wskazanego przez Uczestnika adresu e-mail zrealizowanych w przeciągu 11 dni kalendarzowych, a także w razie nieprzekazania przez laureata, w terminie wyżej wskazanym, pomimo nawiązania z nim kontaktu przez Organizatora Konkursu danych niezbędnych do przekazania nagrody, Organizator Konkursu jest zwolniony z obowiązku podejmowania dalszych prób nawiązania kontaktu z takim laureatem.

4. W przypadku wymienionym w ust. 3 główną nagrodę otrzymuje kolejna wyróżniona osoba.

5. W przypadku remisu decyzję odnośnie zwycięzcy podejmuje Organizator.

§ 6.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88), (dalej „RODO”), są przekazywane wyłącznie Organizatorowi Konkursu w celu określonym w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach RODO. Organizator Konkursu zbiera i  przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres tych danych:

  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • w przypadku laureata Konkursu – adres, na który ma być wysłana nagroda rzeczowa.

3. Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Organizator Konkursu. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora.

4. Organizator Konkursu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Uczestników odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Uczestnik przez zgłoszenie udziału w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu określonym w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

6. Uczestnicy mają niczym nieograniczone prawo do wglądu w swoje dane osobowe. Organizator Konkursu zapewnia Uczestnikom pełne prawo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Uczestnicy mają w szczególności prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Prawa powyższe Uczestnicy mogą wykonywać np. przesyłając taką informację na następujący adres e-mail Organizatora Konkursu: rokkolei@partnersi.com.pl.

7. Dane osobowe Uczestników, poza danymi osobowymi laureatów Konkursu, zostaną usunięte przez Organizatora Konkursu po posiedzeniu jury konkursowego, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r. Po dacie wskazanej w zdaniu poprzedzającym dane osobowe laureata Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu ogłoszenia wyników Konkursu, wydania nagród i zrealizowania obowiązków podatkowych.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie Regulaminu zastosowanie ma polityka prywatności Organizatora dostępna pod adresem https://www.partnersi.com.pl/o-firmie/polityka-prywatnosci.

§ 7.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Uczestnik, przekazując Organizatorowi Konkursu rozwiązanie Zadania Konkursowego, oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do tego rozwiązania i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, oraz że jest wyłącznym jego autorem, że stanowi ono przejaw jego własnej twórczej działalności, a przekazanie rozwiązania Zadania Konkursowego Organizatorowi Konkursu nie narusza praw żadnej osoby trzeciej. Uczestnik gwarantuje ponadto, że w czasie trwania Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich.

2. Z chwilą otrzymania przez Organizatora Konkursu rozwiązania Zadania Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu oraz Współorganizatorowi Konkursu zgody, bez dodatkowego wynagrodzenia, na korzystanie i rozporządzanie treścią tego rozwiązania na potrzeby związane z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem, w tym w szczególności na upublicznienie tekstu w kanałach social mediowych Organizatora Konkursu oraz UTK, na stronach www Organizatora Konkursu oraz UTK oraz do dystrybucji do mediów.

§ 8.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA KONKURSU

1. Organizator Konkursu i Współorganizator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych laureata, o której Organizator Konkursu nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.

2. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść rozwiązania Zadania Konkursowego, przekazanego Organizatorowi Konkursu i w tym zakresie zwalnia Organizatora Konkursu oraz Współorganizatora Konkursu z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację rozwiązania Zadania Konkursowego, a w przypadku laureatów Konkursu – przez wykorzystanie rozwiązania Zadania Konkursowego w sposób zgodny w Regulaminem.

3. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie – na zasadach opisanych w Regulaminie.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za materiały konkursowe (rozwiązania Zadania Konkursowego), które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodów technicznych.

5. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów konkursowych przekazywanych przez Uczestników.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany marki i modelu, który jest nagrodą w konkursie na inną o tej samej lub zbliżonej wartości.

§ 9.

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące organizacji Konkursu powinny być wysyłane wyłącznie na adres siedziby Organizatora Konkursu wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail: rokkolei@partnersi.com.pl, niezależnie od formy z dopiskiem „reklamacja – konkurs UTK Europejski Rok Kolei 2021”, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty upublicznienia wyników Konkursu w sposób opisany w § 5 ust. 3 Regulaminu. W treści reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji wraz ze zwięzłym opisem zaistniałego zdarzenia oraz wskazać dane adresowe umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację. W razie braku potrzebnych informacji, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 3 (trzech) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków reklamacji uprawnia Organizatora Konkursu do pozostawienia takiej reklamacji bez rozpoznania.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Konkursu na podstawie Regulaminu, w ciągu 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.

3. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana w formie pisemnej, o ile osoba składająca reklamację udostępni adres do korespondencji lub w formie wiadomości e-mail na podany przez tę osobę adres elektroniczny.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie wykluczają ani nie ograniczają w żaden sposób możliwości dochodzenia przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora Konkursu lub Współorganizatora Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy polskiego prawa.

2. Zmiany Regulaminu mogą następować wyłącznie z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM – nagroda czytnik

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Partner of Promotion z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgradzkiej 8 lok. 1, NIP: 9510043622, REGON: 012565520 (zwany dalej „Organizatorem”), działający na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433 (zwanego dalej „UTK”).

2. Organizator Konkursu jest wyłącznym fundatorem nagrody w Konkursie.

3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 22 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz akceptacja jego wszystkich zapisów.

5. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem: www.rokkolei.pl przez cały okres trwania Konkursu.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.), albowiem jego wyniki nie zależą od przypadku.

§ 2.

UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która ukończyła 18 rok życia, stale zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz będąca rezydentem podatkowym w Polsce i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Do Konkursu można zgłaszać jedynie zdjęcia wykonane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału:

1) członkowie władz Organizatora Konkursu i UTK oraz członkowie jury konkursowego;

2) pracownicy Organizatora Konkursu i UTK, a także osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu i Współorganizatorem Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji Konkursu (bez względu na prawną formę tej współpracy);

3) członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w pkt 1 i 2, tj. osoby pozostające z którąkolwiek z osób wymienionych w pkt 1 lub 2 w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. W razie powzięcia przez Organizatora Konkursu uzasadnionych wątpliwości, czy Uczestnik spełnia warunki określone w ust. 1 i 2, a także w razie powzięcia przez Organizatora Konkursu uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Uczestnika danych osobowych, Organizator Konkursu ma prawo zażądać od Uczestnika przedłożenia do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oryginału lub (według wyboru Uczestnika) przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej skanu dokumentu tożsamości potwierdzającego spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, pod rygorem utraty prawa do brania udziału w Konkursie.

§ 3.

ZADANIE KONKURSOWE

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodanie strony na Profilu Instagramowym @EuropejskiRokKolei do obserwowanych (https://www.instagram.com/europejskirokkolei/) oraz wykonanie zadania konkursowego polegającego na przesłaniu na adres e-mail: rokkolei@partnersi.com.pl autorskich zdjęć ilustrujących podróż koleją Uczestnika (dalej: „Zadanie Konkursowe”).

3. Nadesłane prace (rozwiązania Zadania Konkursowego) muszą dotyczyć podróży koleją.

4. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 (trzy) rozwiązania Zadania Konkursowego. Kolejne zgłoszenia zostaną odrzucone, a decydować będzie kolejność zgłoszeń.

5. Rozwiązania Zadania Konkursowego należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej (zgłoszenia w formie papierowej nie będą przyjmowane), za pośrednictwem adresu e-mail: rokkolei@partnersi.com.pl najpóźniej do dnia 30 listopada 2021 r., do godz. 23:59:59.

6. Aby wziąć udział w Konkursie należy posiadać konto w portalu społecznościowym Instagram oraz wykonać następujące czynności:

1) uruchomić stronę pod adresem: https://www.instagram.com/europejskirokkolei/;

2) dodać stronę do obserwowanych poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”;

3) na adres e-mail: rokkolei@partnersi.com.pl przesłać rozwiązanie Zadania Konkursowego, tj. zdjęcie lub zdjęcia ilustrujące podróż koleją.

7. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone rozwiązania Zadania Konkursowego, które:

1) w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Polsce;

2) w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);

3) zawierają treści obraźliwe albo powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe lub naganne moralnie, np. łamią normy obyczajowe;

4) zawierają treści reklamowe ;

5) zostały zrealizowane przy udziale członków jury konkursowego i/lub pracowników (współpracowników) Organizatora Konkursu lub Współorganizatora Konkursu albo członków najbliższej rodziny osób wyżej wymienionych;

6) naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie lub zostały nadesłane po terminie wskazanym w ust. 5.

§ 4.

NAGRODY

1. Za zajęcie pierwszego miejsca zostaje przyznana nagroda rzeczowa w postaci Czytnika Ebooków Inkbook Calypso Czarny oraz roczny abonament do biblioteki ebooków Empik GO.

2. Nagroda zostanie wydana laureatowi Konkursu najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników Konkursu na wskazany przez laureata Konkursu (na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) adres korespondencyjny na terenie Polski.

3. Nie można żądać zamiany nagrody rzeczowej na inną nagrodę ani na jej ekwiwalent pieniężny.

§ 5.

PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Laureatów Konkursu wyłoni jury konkursowe, złożone z przedstawicieli UTK odpowiedzialnych za projekt.

2. Posiedzenie jury konkursowego odbędzie się w terminie do dnia 9 grudnia 2021 r. Dopuszcza się odbycie posiedzenia jury konkursowego w formie wideokonferencji.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie w dniu 10 grudnia 2021 r. na Instagramie dedykowanym dla Europejskiego Roku Kolei (https://www.instagram.com/europejskirokkolei/).

4. W razie niemożności skontaktowania się z laureatem Konkursu w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r., pomimo podjętych przez Organizatora co najmniej 3 (trzech) prób nawiązania takiego kontaktu za pomocą wskazanego przez Uczestnika adresu e-mail zrealizowanych w przeciągu 10 dni kalendarzowych, a także w razie nieprzekazania przez laureata, w terminie wyżej wskazanym, pomimo nawiązania z nim kontaktu przez Organizatora Konkursu danych niezbędnych do przekazania nagrody, Organizator Konkursu jest zwolniony z obowiązku podejmowania dalszych prób nawiązania kontaktu z takim laureatem.

5. W przypadku wymienionym w ust. 4 główną nagrodę otrzymuje kolejna wyróżniona osoba.

§ 6.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88), (dalej „RODO”), są przekazywane wyłącznie Organizatorowi Konkursu w celu określonym w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach RODO. Organizator Konkursu zbiera i  przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres tych danych:

  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • w przypadku laureata Konkursu – adres, na który ma być wysłana nagroda rzeczowa.

3. Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Organizator Konkursu. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora.

4. Organizator Konkursu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Uczestników odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Uczestnik przez zgłoszenie udziału w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu określonym w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

6. Uczestnicy mają niczym nieograniczone prawo do wglądu w swoje dane osobowe. Organizator Konkursu zapewnia Uczestnikom pełne prawo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Uczestnicy mają w szczególności prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Prawa powyższe Uczestnicy mogą wykonywać np. przesyłając taką informację na następujący adres e-mail Organizatora Konkursu: rokkolei@partnersi.com.pl.

7. Dane osobowe Uczestników, poza danymi osobowymi laureatów Konkursu, zostaną usunięte przez Organizatora Konkursu po posiedzeniu jury konkursowego, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r. Po dacie wskazanej w zdaniu poprzedzającym dane osobowe laureata Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu ogłoszenia wyników Konkursu, wydania nagród i zrealizowania obowiązków podatkowych.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie Regulaminu zastosowanie ma polityka prywatności Organizatora dostępna pod adresem https://www.partnersi.com.pl/o-firmie/polityka-prywatnosci.

§ 7.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Uczestnik, przekazując Organizatorowi Konkursu rozwiązanie Zadania Konkursowego, oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do tego rozwiązania i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, oraz że jest wyłącznym jego autorem, że stanowi ono przejaw jego własnej twórczej działalności, a przekazanie rozwiązania Zadania Konkursowego Organizatorowi Konkursu nie narusza praw żadnej osoby trzeciej. Uczestnik gwarantuje ponadto, że w czasie trwania Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich.

2. Z chwilą otrzymania przez Organizatora Konkursu rozwiązania Zadania Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu oraz Współorganizatorowi Konkursu zgody, bez dodatkowego wynagrodzenia, na korzystanie i rozporządzanie treścią tego rozwiązania na potrzeby związane z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem, w tym w szczególności na upublicznienie zdjęcia w kanałach social mediowych Organizatora Konkursu oraz UTK, na stronach www Organizatora Konkursu oraz UTK oraz do dystrybucji do mediów.

§ 8.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA KONKURSU

1. Organizator Konkursu i Współorganizator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych laureata, o której Organizator Konkursu nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.

2. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść rozwiązania Zadania Konkursowego, przekazanego Organizatorowi Konkursu i w tym zakresie zwalnia Organizatora Konkursu oraz Współorganizatora Konkursu z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację rozwiązania Zadania Konkursowego, a w przypadku laureatów Konkursu – przez wykorzystanie rozwiązania Zadania Konkursowego w sposób zgodny w Regulaminem.

3. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie – na zasadach opisanych w Regulaminie.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za materiały konkursowe (rozwiązania Zadania Konkursowego), które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodów technicznych.

5. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów konkursowych przekazywanych przez Uczestników.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany marki i modelu ebooka, który jest nagrodą w konkursie, a także do zmiany abonamentu do czytelni ebooków na inne o tej samej lub zbliżonej wartości.

§ 9.

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące organizacji Konkursu powinny być wysyłane wyłącznie na adres siedziby Organizatora Konkursu wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail: rokkolei@partnersi.com.pl, niezależnie od formy z dopiskiem „reklamacja – konkurs UTK Europejski Rok Kolei 2021”, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty upublicznienia wyników Konkursu w sposób opisany w § 5 ust. 3 Regulaminu. W treści reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji wraz ze zwięzłym opisem zaistniałego zdarzenia oraz wskazać dane adresowe umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację. W razie braku potrzebnych informacji, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 3 (trzech) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków reklamacji uprawnia Organizatora Konkursu do pozostawienia takiej reklamacji bez rozpoznania.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Konkursu na podstawie Regulaminu, w ciągu 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.

3. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana w formie pisemnej, o ile osoba składająca reklamację udostępni adres do korespondencji lub w formie wiadomości e-mail na podany przez tę osobę adres elektroniczny.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie wykluczają ani nie ograniczają w żaden sposób możliwości dochodzenia przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora Konkursu lub Współorganizatora Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy polskiego prawa.

2. Zmiany Regulaminu mogą następować wyłącznie z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników.

 

do góry