Nawigacja

➤ Autoryzacja bezpieczeństwa

Wydanie autoryzacji bezpieczeństwa

Zgodnie z art. 17d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, warunkiem eksploatacji drogi kolejowej jest posiadanie przez jej zarządcę autoryzacji bezpieczeństwa w zakresie elementów infrastruktury kolejowej, którymi zarządza. Obowiązku tego nie stosuje się do linii metra i dróg kolejowych:

 • kolei wąskotorowych;
 • funkcjonalnie oddzielonych od reszty systemu kolei:
 1. przeznaczonych do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych, lub
 2. wpisanych do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów;
 • eksploatowanych wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych;
 • stanowiących infrastrukturę prywatną;
 • posiadających status bocznicy kolejowej.

Jeżeli eksploatowana przez Ciebie droga kolejowa nie zawiera się na ww. liście, konieczne jest uzyskanie autoryzacji bezpieczeństwa.

Kto?

Wniosek może złożyć każdy podmiot, który chce prowadzić działalność autoryzowanego zarządcy infrastruktury.

Co zrobić?

Należy złożyć wniosek o wydanie autoryzacji bezpieczeństwa. Wniosek powinien zostać złożony co najmniej cztery miesiące przed planowanym rozpoczęciem działalności zarządcy.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć wniosek o wydanie autoryzacji bezpieczeństwa, powinieneś wypełnić następujący formularz wniosku.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualną dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem, spełniającą kryteria załącznika II do rozporządzenia 2018/762;
 • statut sieci kolejowej uwzględniający zmiany wprowadzone po jego przyjęciu;
 • obowiązujący regulamin sieci, określający zasady udostępniania zarządzanej infrastruktury oraz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią kolejową zarządcy (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym);
 • dane liczbowe o zarządzanej infrastrukturze kolejowej;
 • listę kontrolną dotyczącą kryteriów zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia 2018/762;
 • wykaz przepisów i regulacji wewnętrznych, ze wskazaniem obowiązujących przewoźnika kolejowego korzystającego z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez wnioskodawcę;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku o wydanie nowej autoryzacji bezpieczeństwa w wysokości 20 000 zł wniesionej na rachunek bankowy UTK;
 • pełnomocnictwo, jeśli zostało udzielone;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (od każdego udzielonego pełnomocnictwa), wniesionej do odpowiedniego organu podatkowego.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, że forma elektroniczna jest bardziej czytelna dla nas i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące uzyskiwania autoryzacji są dostępne w Poradniku dla wnioskujących o uzyskanie autoryzacji bezpieczeństwa.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) lub w jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu (dokładne dane teleadresowe oddziałów terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę).

Wniosek możesz wysłać również pocztą lub za pośrednictwem ePUAP.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wydanie nowej autoryzacji bezpieczeństwa należy wnieść opłatę w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Opłatę należy wnieść w momencie składania wniosku, na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego.

Opłaty za pełnomocnictwo

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekał?

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie autoryzacji bezpieczeństwa będziesz czekał do czterech miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
do góry