Nawigacja

➤ Autoryzacja bezpieczeństwa

Zmiana autoryzacji bezpieczeństwa

Istotne zmiany wprowadzone w infrastrukturze kolejowej, sygnalizacji, w zasilaniu w energię lub w zasadach eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, wymagają zmiany autoryzacji bezpieczeństwa. Konieczność zmiany autoryzacji bezpieczeństwa wynikać może również z dezaktualizacji się informacji zawartych w tym dokumencie np. w momencie zmiany nazwy. W takich sytuacjach konieczne jest wystąpienie do Prezesa z wnioskiem o zmianę autoryzacji bezpieczeństwa. 

Kto?

Zarządca infrastruktury, który chce zaktualizować dane w posiadanej autoryzacji.

Co zrobić?

Jeśli jesteś zarządcą infrastruktury, a dane zawarte w Twojej autoryzacji bezpieczeństwa nie są aktualne, powinieneś złożyć wniosek o ich zmianę.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć wniosek o zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, w przypadku dokonania zmian organizacyjnych (np. zmiana nazwy podmiotu), powinieneś:

 • przedłożyć oświadczenie zezwalające na zmianę decyzji wydającej autoryzację bezpieczeństwa wraz z podaniem danych, które podlegają aktualizacji; złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika)

By skutecznie złożyć wniosek o zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, w przypadku dokonania istotnych zmian w infrastrukturze kolejowej, sygnalizacji, w zasilaniu energią lub w zasadach eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, powinieneś wyeplnić następujący formularz wniosku.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualny system zarządzania bezpieczeństwem, spełniający kryteria załącznika II do rozporządzenia 2018/762;
 • formularz dotyczący aktualnej informacji liczbowej o posiadanej infrastrukturze;
 • listę kontrolną dotyczącą kryteriów zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia 2018/762;
 • obowiązującą polisę ubezpieczeniową lub certyfikat ubezpieczeniowy stwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z eksploatacją pojazdów kolejowych, przewozem osób i rzeczy oraz w stosunku do osób trzecich;
 • wykaz uzyskanych świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz certyfikatów zgodności składników interoperacyjności;
 • wykaz stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Jeżeli w postępowaniu ustanowiłeś pełnomocnika pamiętaj o złożeniu pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia w sposób opisany w punkcie poniżej.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, że forma elektroniczna jest bardziej czytelna dla nas i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Wniosek możesz wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Centrali UTK (Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) lub w jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu. Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o zmianę autoryzacji należy wnieść opłatę w wysokości 2 000, 00 zł. Powyższa kwota to tzw. opłata podstawowa, która jest wymagana do tego by rozpocząć badanie wniosku o zmianę autoryzacji. Kwota całkowita, którą ostatecznie zapłacisz za zmianę autoryzacji uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę. Opłata całkowita za zmianę autoryzacji bezpieczeństwa będzie się mieścić w przedziale od 2 000,00 zł do 5 000,00 zł.

Opłaty z tytułu zmiany autoryzacji bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000.

Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść na konto nr PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o zmianę autoryzacji ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekał?

Na rozpatrzenie wniosku o zmianę autoryzacji bezpieczeństwa będziesz czekał do trzech miesięcy. Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 (Dz. Urz. UE L 129 z 25 maja 2018 r., str. 26, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 328);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. poz. 901);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. poz. 1330);
 • Zarządzenie nr 3/2014 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 18 marca 2014 r. w sprawie stosowania wzoru autoryzacji bezpieczeństwa oraz wzoru o jej wydanie.
do góry