Nawigacja

➤ Autoryzacja bezpieczeństwa

Uchylenie autoryzacji bezpieczeństwa

W jakich przypadkach?

Posiadanie autoryzacji bezpieczeństwa jest niezbędne do prowadzenia działalności autoryzowanego zarządcy infrastruktury. Jeżeli chcesz zrezygnować z prowadzenia takiej działalności, to powinieneś wystąpić o uchylenie autoryzacji.

Kto?

Podmiot, który posiada autoryzację bezpieczeństwa i chce zrezygnować z prowadzenia działalności jako autoryzowany zarządcy infrastruktury.

Co zrobić?

Jeśli chcesz zrezygnować z posiadanej autoryzacji bezpieczeństwa, powinieneś złożyć wniosek o jej uchylenie.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć wniosek o uchylenie autoryzacji bezpieczeństwa, powinieneś:

 • złożyć oświadczenie jednoznacznie wskazujące na rezygnację z prowadzenia działalności zarządcy infrastruktury i uchylenie posiadanej autoryzacji bezpieczeństwa;
 • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub w jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub w jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałow Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesująca Cię jednostkę.

Jeśli w sprawie o uchylenie autoryzacji ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o uchylenie autoryzacji bezpieczeństwa będziesz czekał do jednego miesiąca. Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Zmiana autoryzacji bezpieczeństwa;

Przedłużenie autoryzacji bezpieczeństwa;

Wydanie autoryzacji bezpieczeństwa.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 328);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE z 2010 r., L 327/13);
 • Zarządzenie nr 3/2014 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 18 marca 2014 r. w sprawie stosowania wzoru autoryzacji bezpieczeństwa oraz wzoru o jej wydanie.

 

 

do góry