Nawigacja

Wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury kolejowej zwolnionego z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa

W jakich przypadkach?

Jeżeli jesteś zarządcą infrastruktury zwolnionym z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa i podasz ważne świadectwo bezpieczeństwa, a przestałeś pełnić funkcję zarządcy infrastruktury lub straciłeś tytuł prawny do zarządzanej infrastruktury lub inny podmiot przejął funkcję zarządcy tej infrastruktury.

Kto?

Zarządca infrastruktury zwolniony z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa, który w czasie ważności świadectwa bezpieczeństwa przestał pełnić funkcję zarządcy, stracił tytuł prawny do zarządzanej infrastruktury lub inny podmiot przejął funkcję zarządcy tej infrastruktury. Pamiętaj, że z wnioskiem o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa dla zarządcy może wystąpić wyłącznie zarządca, który otrzymał ten dokument.

Wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa jest możliwe także z urzędu. Wówczas wystarczy informacja o potrzebie wygaszenia świadectwa bezpieczeństwa, przesłana do UTK przez np. nowego zarządcę. Spowoduje to rozpoczęcie przez Prezesa UTK z urzędu postępowania w sprawie wygaszenia świadectwa bezpieczeństwa wydanego na rzecz poprzedniego zarządcy.

Co zrobić?

Jeżeli zaprzestałeś pełnienia funkcji zarządcy, bądź z innych przyczyn nie jesteś już zarządcą, złóż wniosek o wygaszenie decyzji wygaszającej świadectwo bezpieczeństwa. Jeśli jesteś nowym zarządcą infrastruktury, zwolnionym z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa i posiadasz wiedzę na temat świadectwa wydanego na rzecz poprzedniego zarządcy, poinformuj Prezesa UTK o tym fakcie.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć wniosek o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

  • złożyć wniosek o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa wraz z krótkim uzasadnieniem
  • poinformuj zwykłym pismem Prezesa UTK o przejęciu infrastruktury poprzedniego zarządcy.

Pamiętaj, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK. Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

W przypadku składania wniosku przez podmiot na rzecz którego wydano świadectwo bezpieczeństwa, zapłać 10 zł z tytułu wydania decyzji administracyjnej do Centrum Obsługi Podatnika Miasta Stołecznego Warszawy na rachunek bankowy organu podatkowego.

Przesłanie informacji o poprzednim zarządcy infrastruktury, posiadającym jeszcze ważne świadectwo bezpieczeństwa, lecz nie pełniącym już funkcji zarządcy, nie podlega opłacie.

Jeśli w sprawie o wygaszenie świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał około 4 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być dłuższy czasu niż wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa;

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1358);

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1320);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 
Polecamy

do góry