Nawigacja

Rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej

Chcesz rozwiązać umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej? Pamiętaj aby uzyskać zgodę Prezesa UTK.

Kto może wystąpić do Prezesa UTK o rozwiązanie umowy ?

Zarządca infrastruktury lub przewoźnik kolejowy, którzy będą jej stronami.

Co należy zrobić żeby rozwiązać umowę?

Należy złożyć wniosek (pismo) do Prezesa UTK, w którym będzie informacja o chęci i przyczynie rozwiązania umowy. 

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki.

Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

Co należy dołączyć do wniosku?

 • kopię umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej (poświadczoną za zgodność z oryginałem);
 • wszelkie pisma i dowodowy potwierdzające, że umowa powinna zostać rozwiązana, np. kopie pism wzywających do uregulowania zaległości niepłacenia za usługi dostępu do infrastruktury kolejowej.

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 •  dokumentu pełnomocnictwa;
 •  dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu wniosku:

 • zawiadamia przewoźnika kolejowego i zarządcę infrastruktury o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozwiązania umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej;
 • przeprowadza postępowanie administracyjne, w którym sprawdza, czy wydanie decyzji wyrażającej zgodę na rozwiązanie umowy nie będzie miało negatywnych ekonomicznych skutków dla transportu kolejowego, jak również nie wywoła negatywnych konsekwencji dla rynku przewozów kolejowych, np. czy umowa nie obejmuje wykonywania przewozów kolejowych na kluczowych (ważnych) trasach kolejowych.

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

 • decyzję, w której wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej jeżeli, np. przewoźnik kolejowy nie uiszcza opłat z tytułu wykorzystania infrastruktury kolejowej zarządcy lub nie posiada taboru na realizację przewozów;
 • decyzję, w której odmówi wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy;
 • decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego z uwagi na jego bezprzedmiotowość, np. w przypadku wycofania przez wnioskodawcę wniosku o rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej.

Czy decyzji, w której Prezes UTK wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności?

Tak, decyzja otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności.

Czy wydanie przez Prezesa UTK decyzji wyrażającej zgodę na rozwiązanie umowy powoduje jej rozwiązanie?

Nie, wydanie decyzji nie powoduje rozwiązania umowy. Rozwiązania umowy dokonują jej strony. Prezes UTK daje jedynie swoją zgodę na jej rozwiązanie.

Gdzie złożyć wniosek?

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

 • 10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

Ile będziesz czekał

 • do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Prezesa UTK.

Podstawa prawna
Polecamy

do góry