Nawigacja

Zatwierdzanie umowy ramowej

Chcesz zawrzeć umowę ramową dot. rezerwacji zdolności przepustowej? Wystąp do Prezesa UTK o zatwierdzenie projektu umowy.

Co to jest umowa ramowa?

Umowa ramowa jest to umowa zawierana między zarządcą infrastruktury a aplikantem o rezerwację zdolności przepustowej w okresie wykraczającym poza okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów.

Na jaki okres może być zawarta umowa ramowa?

 • na okres nie dłuższy niż 5 lat, z możliwością jej przedłużenia na kolejne okresy 5 letnie;
 • na okres dłuższy niż 5 lat jeżeli przewoźnik kolejowy posiada podpisane długoterminowe umowy handlowe lub poniósł albo planuje inwestycje;
 • na okres 15 lat w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, w przypadku usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej wymagającej długoterminowych inwestycji;
 • na okres dłuższy niż 15 lat w wyjątkowych przypadkach, w szczególności gdy usługi są świadczone z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej wymagającej długoterminowych inwestycji na dużą skalę oraz gdy inwestycje takie objęte są zobowiązaniami umownymi, w tym wieloletnim planem amortyzacji.

Kto może wystąpić do Prezesa UTK o zatwierdzenie umowy ramowej

 • zarządca infrastruktury

Co należy zrobić żeby Prezes UTK zatwierdził projekt umowy ramowej?

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek (pismo) o zatwierdzenie projektu umowy ramowej.

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki.

Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

Co należy dołączyć do wniosku?

Parafowany przez zarządcę i aplikanta projekt umowy ramowej.

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 •  dokumentu pełnomocnictwa;
 •  dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu wniosku:

 • zawiadamia aplikanta i zarządcę infrastruktury o wszczęciu na wniosek zarządcy postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu umowy ramowej;
 • bada zgodność umowy ramowej z przepisami art. 31 ust. 2-5 ustawy o transporcie kolejowym.

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

 • decyzję zatwierdzającą umowę ramową;
 • decyzję odmawiającą zatwierdzenia umowy ramowej;
 • decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego z uwagi na jego bezprzedmiotowość, np. w przypadku wycofania przez zarządcę wniosku o zatwierdzenie umowy ramowej.

Kiedy Prezes UTK może wydać decyzję odmawiającą zatwierdzenia projektu umowy ramowej?

W przypadku gdy:

 • jest zawierana na okres dłuższy niż 5 bez szczegółowego uzasadnienia przez aplikanta istniejącymi, długoterminowymi umowami handlowymi lub poniesionymi albo planowanymi inwestycjami;
 • jest zawierana na okres 15 lat bez zaistnienia wyjątkowych, uzasadnionych okoliczności, w przypadku usług, które nie będą świadczone z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej wymagającej długoterminowych inwestycji;
 • jest zawierana na okres dłuższy niż 15 lat bez zaistnienia wyjątkowych przypadków, w szczególności gdy usługi nie będą świadczone z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej wymagającej długoterminowych inwestycji na dużą skalę oraz gdy inwestycje takie nie będą objęte zobowiązaniami umownymi, w tym wieloletnim planem amortyzacji;
 • postanowienia umowy uniemożliwiają korzystania z danej linii kolejowej innym przewoźnikom kolejowym.

Czy jest możliwe zawarcie umowy ramowej bez zatwierdzenia jej projektu przez Prezesa UTK?

Umowa ramowa może zostać zawarta dopiero po zatwierdzeniu jej projektu przez Prezesa UTK.

Gdzie złożyć wniosek?

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

 • 10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

Ile będziesz czekał

 • do 30 dni od dostarczenia kompletnych dokumentów;
 • do 2 miesięcy od dostarczenia kompletnych dokumentów – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Kiedy termin na rozpatrzenie sprawy może ulec wydłużeniu?

 • jeżeli zajdzie konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów lub informacji.

Podstawa prawna

 
Polecamy

do góry