Nawigacja

Opiniowanie umowy o współpracy w celu zapewnienia klientom przewoźnika korzyści

Na podstawie przepisów rozdziału 2aa ustawy o transporcie kolejowym zarządca ma możliwość zawarcia z przewoźnikiem umów o współpracy w zakresie realizacji zadań zarządcy. Zadaniami takimi może być wykonywanie prac w zakresie utrzymania, odnowienia i udziału w rozwoju infrastruktury kolejowej. Celem takiej umowy może być również zapewnienie klientom przewoźnika kolejowego korzyści, w tym dotyczących obniżenia kosztów lub poprawy warunków świadczenia usług na części sieci kolejowej zarządcy objętej tą umową. Korzyściami z takiej współpracy może być wyższy poziom świadczonych przez niego usług kolejowych w związku lepszymi parametrami sieci osiągniętymi dzięki jego zaangażowaniu.

Kto musi wystąpić do Prezesa UTK o zaopiniowanie umowy?

  • zarządca infrastruktury

W jakiej formie należy wystąpić o zaopiniowanie umowy?

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek (pismo) o zaopiniowanie umowy o współpracy w celu zapewniania klientom przewoźnika korzyści. Do wniosku należy załączyć projekt umowy.

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki.

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

  •  dokumentu pełnomocnictwa;
  •  dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu wniosku:

Przeprowadza analizę projektu umowy pod względem zgodności z przepisami ustawy o transporcie kolejowym.

Jakie działania może podjąć Prezes UTK?

  • Pozytywnie zaopiniować projekt umowy
  • Wydać opinię negatywną, wskazując niezgodności z ustawą o transporcie kolejowym

Ile będziesz czekał?

Prezes UTK wyda opinie w ciągu 21 dni. W przypadku gdy wniosek o zaopiniowanie zostanie pozostawiony we wskazanym terminie bez odpowiedzi, zarządca może przyjąć, że dokument został zaopiniowany pozytywnie.

Kiedy trzeba poinformować Prezesa o zawarciu umowy z przewoźnikiem?

Zgodnie z Art. 9mm ust. 4, zarządca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o zawarciu takiej umowy Prezesa UTK.

Co jeżeli wykonanie zawartej umowy może naruszać zasadę niedyskryminującego traktowania przewoźników kolejowych?

W takiej sytuacji Prezes UTK rekomenduje stronom rozwiązanie takiej umowy.

Gdzie złożyć wniosek?

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

  • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

Podstawa prawna
Polecamy

do góry