Nawigacja

Zatwierdzanie projektu cennika zarządcy infrastruktury kolejowej w części dotyczącej sposobu ustalenia stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej

Projekt cennika opłat przygotowuje zarządca infrastruktury kolejowej . Obowiązek przygotowania projektu cennika nie dotyczy: 

 1. infrastruktury przeznaczonej do użytku włąściciela w celu wykonywania przewozów rzeczy wyłącznie dla własnych potrzeb,
 2. infrastruktury przeznaczonej wyłącznie do przewozów osób wykonywanych przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom,,
 3. infrastruktury o szerokości torów innej niż 1435 mm.

Co określa się w projekcie cennika?

projekt cennika określa:

 • opłatę za obsługę wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej,
 • sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na podstawie stawek cząstkowych i współczynników korygujących wraz z określeniem ich wartości,
 • sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej,
 • sposób ustalania opłat rezerwacyjnych,
 • sposób ustalania opłat za postój pojazdów kolejowych,
 • opłaty za określone w regulaminie sieci usługi inne, niż wymienione w załączniku nr 2 do Ustawy o transporcie kolejowym, które zarządca będzie wykonywał na żądanie przewoźnika zgłoszone we wniosku, albo sposób ustalania tych opłat.

W jakim zakresie cennik jest zatwierdzany przez Prezesa UTK?

 • cennik jest zatwierdzany w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej.

Jakie opłaty może pobierać zarządca od przewoźnika za usługi wykonywane w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej?

 • opłatę podstawową – związaną ze zrealizowanymi przejazdami pociągu,
 • opłatę manewrową – związaną ze zrealizowanymi manewrami.

W jaki sposób wyliczana jest opłata podstawowa?

 • opłata podstawowa jest obliczana jako iloczyn przebiegu pociągów i stawki jednostkowej określanej dla przejazdu jednego pociągu na odległość jednego kilometra. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej ustalane są po kosztach bezpośrednich, jakie zarządca ponosi jako rezultat przejazdu pociągu. W celu odzyskania całości ponoszonych kosztów zarządca może, jeżeli wykaże, że kondycja rynku to umożliwia, dokonać podwyżki stawek.

W jaki sposób wyliczana jest opłata manewrowa?

 • przy ustalaniu wysokości stawki jednostkowej opłaty manewrowej należy uwzględnić koszty bezpośrednie jakie zarządca poniesie jako rezultat wykonywania manewrów,
 • opłatę manewrową ustala się tak, jak opłatę podstawową za przejazd pociągu po linii kolejowej najniższej kategorii. Zarządca może ustalić w regulaminie sieci średnią masę składu pojazdów kolejowych podlegającego manewrom lub średnią odległość przejazdu, przyjmowane do obliczenia opłaty,
 • jeżeli zarządca nie zarządza linią kolejową, może stosować opłatę manewrową w wysokości określonej dla linii kolejowej, z którą zarządzana przez niego droga kolejowa jest połączona.

W jakim terminie należy przedstawić cennik do zatwierdzenia Prezesowi UTK?

 • cennik w części podlegającej zatwierdzeniu należy przygotować i przedłożyć Prezesowi UTK najpóźniej w marcu (9 miesięcy przed rozpoczęciem okresu obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów, które ma miejsce w drugą sobotę grudnia),
 • w każdym przypadku należy umieścić go w regulaminie sieci.

Wniosek o zatwierdzenie projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalenia stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Zarządcy infrastruktury kolejowej. Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być również podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy oraz załączone do wniosku. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Co należy dołączyć do wniosku o zatwierdzenie projektu cennika?

1.    Informacje o planie działalności gospodarczej Zarządcy na okres odpowiadający kolejnemu rozkładowi jazdy pociągów:

a)  charakterystyka działalności biznesowej – opis działalności Zarządcy;

b)  opis podstawowych celów organizacji – plan rozwoju działalności;

c)  plan w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury;

2.    Politykę rachunkowości, plan kont oraz opisu (charakterystyki) planu kont Zarządcy. W przypadku braku zmian w ww. dokumentach od poprzednio złożonej wersji, wystarczy informacja w piśmie przewodnim do wniosku, że ww. dokumenty uprzednio przesłane pozostają aktualne;

3.    Rachunek zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy ;

4.    Zasady ustalania przychodów oraz kosztów za poprzedni rok obrachunkowy.

Gdzie złożyć wniosek?

Ile zapłacisz?

 • złożenie wniosku wiąże się z obowiązkiem zapłacenia opłaty skarbowej w wysokości 10 złotych. Zrób przelew na rachunek bankowy.
 • jeśli działasz przez pełnomocnika lub dokument podpisuje prokurent, będziesz musiał zapłacić 17 zł. Zrób przelew na rachunek bankowy.

Ile będziesz czekał?

 • otrzymasz decyzję w ciągu 90 dni od dnia otrzymania przez Prezesa UTK projektu cennika,
 • jeżeli w tym terminie decyzja nie zostanie wydana oznacza to, że cennik został zatwierdzony (zgoda milcząca).

Wyjątek:

jeśli zmodyfikujesz projekt cennika, np. zmieniając bazę kosztów przyjętych do opracowywania cennika lub parametry metodologii (np. przedziały mas pociągów czy wartości współczynników korygujących) od nowa rozpoczyna się bieg 90-dniowego terminu na rozstrzygnięcie Prezesa UTK w toczącym się postępowaniu administracyjnym

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Prezes UTK może:

 • zatwierdzić projekt cennika stawek jednostkowych w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej albo
 • odmówić jego zatwierdzenia jeśli uzna, że jest on niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Jakie działania musisz podjąć po zatwierdzeniu projektu cennika?

w ciągu 7 dni od:

 • dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej projekt cennika,
 • upływu terminu, w którym decyzja powinna zostać podjęta (zgoda milcząca),

powinieneś zaktualizować regulamin sieci w zakresie cennika.

Jakie działania musisz podjąć jeśli projekt cennika nie zostanie zatwierdzony?

jeśli projekt stawek nie zostanie zatwierdzony możesz podjąć decyzję o:

 • stosowaniu na kolejny okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów cennika obowiązującego w poprzednim rocznym rozkładzie jazdy pociągów albo
 • opracowaniu nowego projektu cennika i ponownym przedstawieniu go do zatwierdzenia.

Jakie działania musisz podjąć jeśli zdecydujesz się nadal stosować poprzedni cennik?

 • musisz poinformować Prezesa UTK o swojej decyzji w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie zatwierdzenia cennika oraz zaktualizować regulamin sieci w zakresie cennika.

Jakie działania musisz podjąć jeśli po otrzymaniu decyzji o odmowie zatwierdzenia cennika i zdecydujesz się złożyć wniosek wraz z projektem nowego cennika?

 • musisz przedstawić Prezesowi UTK poprawiony projekt cennika w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie zatwierdzenia cennika oraz zaktualizować regulamin sieci w zakresie projektu cennika.

Co się stanie jeśli Prezes UTK zatwierdzi poprawionego cennika w terminie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem obowiązywania rocznego rozkładu jazdy?

 • zatwierdzony cennik wchodzi w życie 30 dni od dnia, w którym decyzja została podjęta,
 • do dnia wejścia w życie nowego cennika nadal obowiązuje cennik poprzedni.

Jak długo ważna jest decyzja zatwierdzająca projekt stawek?

 • cennik ustalany jest na okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów.

Czy można podjąć decyzje o rezygnacji z opracowania projektu cennika w całości albo w części i co w takiej sytuacji należy zrobić?

 • możesz podjąć decyzję o rezygnacji z opracowania projektu cennika albo jego części, i stosowaniu na kolejny okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów odpowiadającej mu części cennika obowiązującego w poprzednim rocznym rozkładzie jazdy pociągów,
 • musisz poinformować Prezesa UTK o swojej decyzji oraz zaktualizować regulamin sieci w zakresie cennika.

Czy można wyłączyć się z obowiązku stosowania procedury?

można, jeżeli podejmiesz decyzję o niestosowaniu przepisów art. 29-35 ustawy o transporcie kolejowym oraz powiadomisz Prezesa UTK o tym oraz gdy:

 • sieć kolejowa jest przeznaczona wyłącznie do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych,
 • infrastruktura kolejowa stanowi element obiektu infrastruktury usługowej,
 • infrastruktura kolejowa została uznana za lokalną infrastrukturę kolejową, która nie ma żadnego strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego w decyzji wydanej przez Komisję Europejską.

Rozporządzenie

 • wydane zostanie rozporządzenie wykonawcze określające sposób ustalania opłat o których mowa w art. 33 ustawy oraz sposób podwyższania opłaty podstawowej.

Podstawa prawna

 
Polecamy

do góry