Nawigacja

Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI

Każdy pojazd kolejowy poruszający się po infrastrukturze kolejowej musi posiadać dokument dopuszczenia do eksploatacji.

Pojazd kolejowy musi posiadać zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji, jeżeli ma poruszać się po liniach kolejowych. Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu kolejowego stanowi jednocześnie zezwolenie dla typu pojazdu, jak również dla egzemplarza.

Pojazd niezgodny z TSI - co to oznacza?

Pojazd niezgodny z TSI – to pojazd niezgodny z którąkolwiek TSI obowiązują w dniu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu. W takim przypadku, w składanym wniosku musisz określić TSI z którą pojazd jest niezgodny i uzasadnić dlaczego. Nie oznacza to jednak, że na zgodność z innymi TSI pojazd kolejowy może nie zostać przebadany. Każda TSI znajdująca zastosowanie do danego rodzaju pojazdu kolejowego powinna zostać uwzględniona we wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu kolejowego. Powód niezgodności koniecznie musi zostać wykazany.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu niezgodnego z TSI może złożyć:.

 • zarządca,
 • przewoźnik kolejowy,
 • dysponent,
 • producent,
 • wykonawca modernizacji
 • importer.

Co przygotować?

 • wniosek o wydanie pierwszego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI - pobierz i wypełnij
 • dla podsystemów zgodnych z TSI obowiązującymi w dniu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego:
 1. wszystkie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, potwierdzające zgodność podsystemów pojazdu kolejowego z TSI oraz ich bezpieczne zainstalowanie,
 2. wszystkie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową, w tym dokumenty potwierdzające zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami,
 3. wszystkie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z właściwymi rozporządzeniami ministra właściwego ds. transportu mającymi zastosowanie do punktów otwartych i szczególnych przypadków określonych w TSI;

Deklaracja weryfikacji WE  - pobierz i wypełnij

 • dla podsystemów niezgodnych z którąkolwiek z TSI obowiązujących w dniu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego:
 1. dokumenty potwierdzające zgodność podsystemów pojazdu kolejowego z przepisami wydanymi na podstawie art. 25t ustawy o transporcie kolejowym, w związku z Listą Prezesa UTK;
 2. dokumenty potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową, w tym dokumenty potwierdzające zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami,
 3. dokumenty potwierdzające pozytywne wyniki kontroli parametrów pojazdu kolejowego, określone w przepisach rozporządzenia w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2016 r., poz. 254);
 • certyfikat weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI;
 • deklarację weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI.

Jak powinna wyglądać i co powinna zawierać deklaracja weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI?

Deklaracja weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI powinna zawierać:

 1. wskazanie przepisów krajowych, z którymi zgodność została sprawdzona;
 2. nazwę i adres podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent - także firmę i adres producenta;
 3. ogólny opis podsystemu;
 4. nazwę i adres podmiotu uprawnionego, który przeprowadził procedury weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI z przepisami krajowymi;
 5. odniesienie do dokumentów zawartych w dokumentacji technicznej związanej z przeprowadzoną weryfikacją;
 6. informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać podsystem, w tym o ewentualnych ograniczeniach jego eksploatacji;
 7. termin ważności deklaracji weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI, jeżeli została wydana na czas określony;
 8. imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI;
 9. datę wystawienia deklaracji weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI.

Deklaracja weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI - pobierz i wypełnij

Jakie dokumenty należy dołączyć wraz z deklaracją weryfikacji pojazdu niezgodnego z TSI?

 1. dokumenty określające parametry techniczne związane z projektem, w tym ogólne i szczegółowe rysunki powykonawcze, schematy elektryczne i hydrauliczne, schematy obwodów sterowania, opisy systemów przetwarzania danych i automatyki, instrukcje obsługi i utrzymania, stosownie dla danego podsystemu,
 2. wykaz włączonych do podsystemu składników interoperacyjności,
 3. kopie deklaracji zgodności WE lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności, jeżeli takie składniki są zastosowane,
 4. certyfikat weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI wraz z:

a) obliczeniami,

b) zastrzeżeniami podmiotu uprawnionego zgłoszonymi przy wykonywaniu czynności związanych z oceną zgodności, które nie zostały przez niego wycofane,

c) sprawozdaniem podmiotu uprawnionego z przeprowadzonych wizyt i audytów,

d) pośrednimi certyfikatami weryfikacji i pośrednimi deklaracjami weryfikacji, jeżeli zostały wydane,

e) kopią certyfikatu badania typu pojazdu kolejowego,

f) kopią zatwierdzenia systemu jakości.

Pamiętaj! Cała dokumentacja powinna być załączona w języku polskim oraz na nośniku elektronicznym.

Jak złożyć wniosek?

 • możesz przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku
 • złożyć osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK
 • złożyć poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

 • Opłata wstępna 4 000 zł.
 • Opłata końcowa zależna od pracochłonności max równowartość 3 000 € euro
 • Opłatę należy wnieść na konto bankowe Urzędu Transportu Kolejowego: 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Opłaty dokonywane spoza granic Polski należy wnieść na konto: PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jaki jest czas realizacji?

2 miesiące od złożenia kompletnego wniosku

Jak otrzymasz informacje o wydanym zezwoleniu?

Otrzymasz decyzję i zezwolenie doręczone pocztą albo przez platformę ePUAP.

Jak sprawdzić czy zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji zostało wydane?

Co miesiąc Prezes UTK na stronie urzędu publikuje informację o wydanych zezwoleniach.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710)


Polecamy

do góry