Nawigacja

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego

Eksploatowane przez zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych mogą być tylko
i wyłącznie te podsystemy strukturalne, na które Prezes UTK wydał zezwolenie
na dopuszczenie do eksploatacji.

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym system kolei dzieli się na podsystemy strukturalne i funkcjonalne. Podsystemy strukturalne to:

 • infrastruktura;
 • energia;
 • sterowanie – urządzenia przytorowe;
 • sterowanie – urządzenia pokładowe;
 • tabor.

Budowanie nowej linii kolejowej lub modernizacja linii już istniejącej może oznaczać obowiązek uzyskania trzech odrębnych zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji dla poszczególnych podsystemów, tj. podsystemów: infrastruktura, energia i sterowanie –urządzenia przytorowe.

Chcesz uzyskać zezwolenie na dopuszczenia do eksploatacji w ramach prowadzonych inwestycji  infrastrukturalnych? Zobacz jak przygotować  odpowiedni wniosek.

Kto może złożyć wniosek?

 • producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel;
 • zarządca infrastruktury;
 • przewoźnik kolejowy;
 • dysponent;
 • importer;
 • inwestor;
 • podmiot zamawiający.

Co przygotować?

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji jednego podsystemu strukturalnego;
 2. deklarację weryfikacji WE podsystemu;
 3. certyfikat weryfikacji WE podsystemu;
 4. dokumentację przebiegu weryfikacji WE podsystemu;
 5. kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do eksploatacji urządzeń
  lub budowli ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 22f ust. 14 pkt 2, wchodzących w skład podsystemu.

Dodatkowe informacje odnośnie procedury.

Podsystem strukturalny może być dopuszczony do eksploatacji w systemie kolei
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

 • jest zbudowany i zainstalowany w taki sposób, że spełnia zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei oraz jest zapewniona jego zgodność
  z istniejącym systemem kolei, w skład którego wchodzi;
 • składniki interoperacyjności, z których jest zbudowany, są właściwie zainstalowane
  i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;
 • urządzenia i budowle ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 22f ust. 14 pkt 2, które wchodzą w jego skład, zostały dopuszczone do eksploatacji zgodnie z przepisami ustawy.

Jak powinna wyglądać i co powinna zawierać deklaracja weryfikacji WE?

Deklaracja weryfikacji WE podsystemu strukturalnego powinna zawierać:

 • odniesienie do dyrektywy, z którą podsystem jest zgodny;
 • nazwę i adres podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji WE podsystemu, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent - także firmę i adres producenta;
 • ogólny opis podsystemu;
 • nazwę i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej lub notyfikowanych jednostek certyfikujących, które przeprowadziły procedury weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami;
 • odniesienie do dokumentów zawartych w dokumentacji technicznej związanej z przeprowadzoną weryfikacją WE podsystemu;
 • informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać podsystem, w tym o ewentualnych ograniczeniach jego eksploatacji;
 • termin ważności deklaracji weryfikacji WE podsystemu, jeżeli została wydana na czas określony;
 • imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji WE podsystemu;
 • datę wystawienia deklaracji weryfikacji WE podsystemu.

Dodatkowe wymagania dotyczące treści deklaracji weryfikacji WE podsystemu strukturalnego mogą wynikać z poszczególnych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności.

Jak możesz złożyć wniosek?

 • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134,
  02-305 Warszawa;
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku;
 • złożyć osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK;
 • złożyć poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

 • Opłata wstępna 4 000 zł.
 • Opłata końcowa zależna od pracochłonności, maksymalnie równowartość 3 000 € euro.
 • Opłatę należy wnieść na konto bankowe Urzędu Transportu Kolejowego: 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Opłaty dokonywane spoza granic Polski należy wnieść
  na konto: PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jaki jest czas realizacji?

2 miesiące od złożenia kompletnego wniosku.

Jak otrzymasz informacje o wydanym zezwoleniu?

Otrzymasz decyzję i zezwolenie doręczone pocztą albo przez platformę ePUAP.

Jak sprawdzić czy zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji zostało wydane?

Co miesiąc na stronie urzędu publikowane są informacje o wydanych zezwoleniach.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o transporcie kolejowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 26 lutego 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2016 r., poz. 254).


Polecamy

do góry