Nawigacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Decyzja w sprawie wykorzystania zdolności przepustowej (zastępującą umowę)

Poniższa procedura może obowiązywać od rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 jeżeli zarządca infrastruktury kolejowej podejmie decyzję o niezastosowaniu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Nie możesz osiągnąć porozumienia z zarządcą infrastruktury/przewoźnikiem kolejowym co do kwestii spornych umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej, wystąp do Prezesa UTK o wydanie decyzji, która zastąpi umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej.

Kto może wystąpić do Prezesa UTK o wydanie decyzji?

 • zarządca lub przewoźnik kolejowy, który ma być jej stroną

Co należy zrobić żeby Prezes UTK wydał taką decyzję?

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek (pismo) o wydanie decyzji w sprawie wykorzystania zdolności przepustowej, która zastępuje umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej z uwagi na nieosiągnięcie przez strony (zarządcę infrastruktury i przewoźnika) porozumienia co kwestii spornych umowy. 

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki.

Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

Co należy dołączyć do wniosku?

 • oryginał pełnomocnictwa jeżeli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik lub jego urzędowo poświadczony (za zgodność z oryginałem) odpis. Odpis pełnomocnictwa może także zostać poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź doradcę podatkowego, któremu udzielono w sprawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • jeżeli wniosek został podpisany przez prokurenta - dokument stwierdzający udzielenie prokury (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź uchwała zarządu o udzieleniu prokury), odpowiednio w oryginale lub urzędowo poświadczonym (za zgodność z oryginałem) odpisie;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury;
 • projekt umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej;
 • aktualne stanowiska stron umowy z zaznaczeniem tych części umowy, co do których strony nie doszły do porozumienia

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu wniosku:

 • zawiadamia przewoźnika kolejowego i zarządcę infrastruktury o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie zawarcia umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

 • decyzję, w sprawie wykorzystania zdolności przepustowej, która zastąpi umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej. W decyzji tej Prezes UTK określa warunki umowy ustalone przez strony oraz rozstrzyga kwestie sporne co do których strony nie doszły do porozumienia

Czy decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności?

 • tak, decyzja otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności

Kiedy decyzja wygasa?

 • decyzja wygasa w przypadku zawarcia umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej

Gdzie złożyć wniosek?

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

 • 10 zł opłaty skarbowej (od wnioskodawcy) od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji w sprawie wykorzystania zdolności przepustowej, która zastępuje umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku

Ile będziesz czekał

 • do 30 dni od dostarczenia kompletnych dokumentów,
 • do 2 miesięcy od dostarczenia kompletnych dokumentów – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana

Kiedy termin na rozpatrzenie sprawy może ulec wydłużeniu?

 • jeżeli zajdzie konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów lub informacji

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579).


Polecamy

do góry