Nawigacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Zatwierdzanie cennika stawek jednostkowych opłaty podstawowej

Projekt cennika stawek przygotowuje zarządca infrastruktury kolejowej o szerokości torów1435 mm. Obowiązek przygotowania projektu cennika nie dotyczy: 

 1. zarządców linii kolejowej o szerokości torów innej niż 1435 mm,
 2. przeznaczonej do użytku właściciela w celu wykonywania przewozów rzeczy wyłącznie dla własnych potrzeb,
 3. przeznaczonej wyłącznie do przewozów osób wykonywanych przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom.

Co określa się w projekcie cennika?

projekt cennika określa:

 • opłatę za obsługę wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej,
 • sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na podstawie stawek cząstkowych i współczynników korygujących wraz z określeniem ich wartości,
 • sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej,
 • sposób ustalania opłat rezerwacyjnych,
 • sposób ustalania opłat za postój pojazdów kolejowych,
 • opłaty za określone w regulaminie sieci usługi wymienione w załączniku nr 2 do Ustawy o transporcie kolejowym, które zarządca będzie wykonywał na żądanie przewoźnika zgłoszone we wniosku albo sposób ich ustalania.

W jakim zakresie cennik jest zatwierdzany przez Prezesa UTK?

 • cennik jest zatwierdzany w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej.

Jakie opłaty może pobierać zarządca od przewoźnika za usługi wykonywane w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej?

 • opłatę podstawową – związaną ze zrealizowanymi przejazdami pociągu,
 • opłatę manewrową – związaną ze zrealizowanymi manewrami.

W jaki sposób wyliczana jest opłata podstawowa?

 • opłata podstawowa jest obliczana jako iloczyn przebiegu pociągów i stawki jednostkowej określanej dla przejazdu jednego pociągu na odległość jednego kilometra. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej ustalana jest po kosztach bezpośrednich, jakie zarządca ponosi jako rezultat przejazdu pociągu. W celu odzyskania całości ponoszonych kosztów zarządca może, jeżeli wykaże, że kondycja rynku to umożliwia, dokonać podwyżki stawek.

W jaki sposób wyliczana jest opłata manewrowa?

 • Przy ustalaniu wysokości stawki jednostkowej opłaty manewrowej należy uwzględnić koszty bezpośrednie jakie zarządca poniesie jako rezultat wykonywania manewrów.

W jakim terminie należy przedstawić cennik do zatwierdzenia Prezesowi UTK?

 • cennik w części podlegającej zatwierdzeniu należy przygotować i przedłożyć Prezesowi UTK najpóźniej w marcu (9 miesięcy przed rozpoczęciem okresu obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów, które ma miejsce w drugą sobotę grudnia),
 • wyjątek: projekt cennika na rozkład jazdy pociągów 2017/2018 należy przedłożyć do zatwierdzenia Prezesowi UTK nie później niż do 10 kwietnia 2017 roku,
 • w każdym przypadku należy umieścić go w regulaminie sieci.

Gdzie złożyć wniosek?

Ile zapłacisz?

 • złożenie wniosku wiąże się z obowiązkiem zapłacenia opłaty skarbowej w wysokości 10 złotych. Zrób przelew na rachunek bankowy.
 • jeśli działasz przez pełnomocnika lub dokument podpisuje prokurent, będziesz musiał zapłacić 17 zł. Zrób przelew na rachunek bankowy.

Ile będziesz czekał?

 • otrzymasz decyzję w ciągu 90 dni od dnia otrzymania przez Prezesa UTK projektu cennika,
 • jeżeli w tym terminie decyzja nie zostanie wydana oznacza to, że cennik został zatwierdzony (zgoda milcząca).

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Prezes UTK może:

 • zatwierdzić projekt cennika stawek jednostkowych w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej albo
 • odmówić jego zatwierdzenia jeśli uzna, że jest on niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Jakie działania musisz podjąć po zatwierdzeniu projektu cennika?

w ciągu 7 dni od:

 • dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej projekt cennika,
 • upływu terminu, w którym decyzja powinna zostać podjęta (zgoda milcząca),

powinieneś zaktualizować regulamin sieci w zakresie cennika.

Jakie działania musisz podjąć jeśli projekt cennika nie zostanie zatwierdzony?

jeśli projekt stawek nie zostanie zatwierdzony możesz podjąć decyzję o:

 • stosowaniu na kolejny okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów cennika obowiązującego w poprzednim rocznym rozkładzie jazdy pociągów albo
 • opracowaniu nowego projektu cennika i ponownym przedstawieniu go do zatwierdzenia.

Jakie działania musisz podjąć jeśli zdecydujesz się nadal stosować poprzedni cennik?

 • musisz poinformować Prezesa UTK o swojej decyzji w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie zatwierdzenia cennika oraz zaktualizować regulamin sieci w zakresie cennika.

Jakie działania musisz podjąć jeśli po otrzymaniu decyzji o odmowie zatwierdzenia cennika i zdecydujesz się złożyć wniosek wraz z projektem nowego cennika?

 • musisz przedstawić Prezesowi UTK poprawiony projekt cennika w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie zatwierdzenia cennika oraz zaktualizować regulamin sieci w zakresie projektu cennika.

Co się stanie jeśli Prezes UTK zatwierdzi poprawionego cennika w terminie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem obowiązywania rocznego rozkładu jazdy?

 • zatwierdzony cennik wchodzi w życie 30 dni od dnia, w którym decyzja została podjęta,
 • do dnia wejścia w życie nowego cennika nadal obowiązuje cennik poprzedni.

Jak długo ważna jest decyzja zatwierdzająca projekt stawek?

 • cennik ustalany jest na okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów.

Czy można podjąć decyzje o rezygnacji z opracowania projektu cennika w całości albo w części i co w takiej sytuacji należy zrobić?

 • możesz podjąć decyzję o rezygnacji z opracowania projektu cennika albo jego części, i stosowaniu na kolejny okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów odpowiadającej mu części cennika obowiązującego w poprzednim rocznym rozkładzie jazdy pociągów,
 • musisz poinformować Prezesa UTK o swojej decyzji oraz zaktualizować regulamin sieci w zakresie cennika.

Czy można wyłączyć się z obowiązku stosowania procedury?

można, jeżeli podejmiesz decyzję o niestosowaniu przepisów art. 29-35 ustawy o transporcie kolejowym oraz powiadomisz Prezesa UTK o tym oraz gdy:

 • sieć kolejowa jest przeznaczona wyłącznie do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych,
 • infrastruktura kolejowa stanowi element obiektu infrastruktury usługowej,
 • infrastruktura kolejowa została uznana za lokalną infrastrukturę kolejową, która nie ma żadnego strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego w decyzji wydanej przez Komisję Europejską.

Rozporządzenie

 • wydane zostanie rozporządzenie wykonawcze określające sposób ustalania opłat o których mowa w art. 33 ustawy oraz sposób podwyższania opłaty podstawowej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1923),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego (wersja przekształcona, Dz. U. UE L 343/32),
 • Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz. U. UE L 148/17),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827,
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330).

 Polecamy

do góry