Nawigacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wskazanie odcinków linii kolejowych, na których określony rodzaj przewozów będzie uprzywilejowany

Chcesz wskazać odcinek linii kolejowej, na której określony rodzaj przewozów będzie uprzywilejowany, uzyskaj zgodę Prezesa UTK

Kto może złożyć wniosek?

 • zarządca infrastruktury, na którego infrastrukturze kolejowej znajduje się odcinek linii, na którym określony rodzaj przewozów ma zostać uprzywilejowany

Co powinien zrobić zarządca infrastruktury, aby na odcinku linii kolejowej określony rodzaj przewozów został uprzywilejowany?

Zarządca infrastruktury ma obowiązek:

 • skonsultować plany uprzywilejowania określonego rodzaju przewozów na odcinku linii kolejowej z zainteresowanymi stronami;
 • zapewnić dla pozostałych pociągów trasy alternatywne umożliwiające realizację przewozu z tej samej stacji początkowej i do tej samej stacji końcowej, z uwzględnieniem zastępowalności obu tras w związku ze świadczeniem przez przewoźnika kolejowego usług przewozu towarowego lub pasażerskiego;
 • zapewnić możliwość wykorzystania pozostałej zdolności przepustowej przez pozostałe pociągi;
 • uzyskać zgodę Prezesa UTK, wyrażoną w formie decyzji administracyjnej.

Co należy dołączyć do wniosku?

 • oryginał pełnomocnictwa jeżeli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik lub jego urzędowo poświadczony (za zgodność z oryginałem) odpis. Odpis pełnomocnictwa może także zostać poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź doradcę podatkowego, któremu udzielono w sprawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • jeśli wniosek został podpisany przez prokurenta - dokument stwierdzający udzielenie prokury (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź uchwała zarządu o udzieleniu prokury), odpowiednio w oryginale lub urzędowo poświadczonym (za zgodność z oryginałem) odpisie;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury;
 • dokumenty potwierdzające:
  • skonsultowanie przez zarządcę planów uprzywilejowania określonego rodzaju przewozów na odcinku linii kolejowej z zainteresowanymi stronami,
  • zapewnienie dla pozostałych pociągów tras alternatywnych umożliwiających realizację przewozu z tej samej stacji początkowej i do tej samej stacji końcowej, z uwzględnieniem zastępowalności obu tras w związku ze świadczeniem przez przewoźnika kolejowego usług przewozu towarowego lub pasażerskiego,
  • zapewnienie możliwości wykorzystania pozostałej zdolności przepustowej przez pozostałe pociągi.

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu wniosku?

 • zawiadamia zarządcę infrastruktury o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wskazania odcinka linii kolejowej, na którym określony rodzaj przewozów zostanie uprzywilejowany;
 • analizuję złożony przez zarządcę wniosek, a także przesłane przez niego materiały, poświadczające podjęte działania w celu :
  • zapewnienia przez zarządcę dla pozostałych pociągów trasy alternatywnej umożliwiającej realizację przewozu z tej samej stacji początkowej i do tej samej stacji końcowej, z uwzględnieniem zastępowalności obu tras w związku ze świadczeniem przez przewoźnika kolejowego usług przewozu towarowego lub pasażerskiego;
  • zapewnienia możliwości wykorzystania pozostałej zdolności przepustowej przez pozostałe pociągi.

Czy Prezes UTK może zweryfikować informacje złożone przez zarządcę infrastruktury?

 • tak, Prezes UTK może m.in. wystąpić do zainteresowanych stron z pismem o potwierdzenie informacji dotyczących:
  • skonsultowania przez zarządcę planów uprzywilejowania określonego rodzaju przewozów na odcinku linii kolejowej z zainteresowanymi stronami,
  • zapewnienia dla pozostałych pociągów tras alternatywnych umożliwiających realizację przewozu z tej samej stacji początkowej i do tej samej stacji końcowej, z uwzględnieniem zastępowalności obu tras w związku ze świadczeniem przez przewoźnika kolejowego usług przewozu towarowego lub pasażerskiego,
  • zapewnienia możliwości wykorzystania pozostałej zdolności przepustowej przez pozostałe pociągi.

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

 • decyzję, w której wyraża zgodę na wskazanie przez zarządcę odcinka linii kolejowej, na którym określony rodzaj przewozów zostanie uprzywilejowany;
 • decyzję, w której odmawia wyrażenia zgody na wskazanie przez zarządcę odcinka linii kolejowej, na którym określony rodzaj przewozów zostanie uprzywilejowany

Gdzie złożyć wniosek?

Ile będziesz czekał

 • do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana

Kiedy termin na rozpatrzenie sprawy może ulec wydłużeniu?

 • jeżeli zajdzie konieczność zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego lub wykonania dodatkowych czynności w sprawie

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

 • 10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wskazanie przez zarządcę odcinka linii kolejowej, na którym określony rodzaj przewozów zostanie uprzywilejowany). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579).

 Polecamy

do góry