Nawigacja

Dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI

Każdy pojazd kolejowy poruszający się po infrastrukturze kolejowej musi posiadać dokument dopuszczenia do eksploatacji. Chcesz uzyskać dodatkowe zezwolenie na dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego w oparciu o dopuszczenie wydane w innym państwie członkowskim UE? Chcesz dowiedzieć się kiedy musisz uzyskać dodatkowe zezwolenie na dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego? Chcesz dowiedzieć się jakich dokumentów potrzebujesz? Zobacz jak przygotować aplikację o dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI.

Pojazd dopuszczony w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - co to oznacza?

Przez pojazd dopuszczony w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej rozumie się pojazd, który posiada dopuszczenie do eksploatacji wydane w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej (chodzi tutaj zarówno o dopuszczenia wydane w trybie europejskim (interoperacyjnym), jak również w trybach krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej).

Kiedy pojazd zgodny z TSI, dopuszczony do eksploatacji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie wymaga uzyskania zezwolenia w Polsce?

Jedynym przypadkiem, w którym nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji wydanego przez Prezesa UTK jest sytuacja kiedy pojazd kolejowy zgodny z TSI, uzyskał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a TSI, z którymi jest zgodny nie określają punktów otwartych i szczególnych przypadków oraz pojazd ten porusza się  wyłącznie po sieci kolejowej zgodnej z TSI która nie określa punktów otwartych i szczególnych przypadków. Na chwilę obecną te wymagania nie są spełnione, nie ma więc możliwości odstąpienia od obowiązku uzyskania zezwolenia dla pojazdu kolejowego, który posiada dopuszczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu zgodnego z TSI może złożyć:

 • zarządca,
 • przewoźnik kolejowy,
 • dysponent,
 • producent,
 • wykonawca modernizacji
 • importer.

Kiedy trzeba uzyskać dodatkowe zezwolenie?

Dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI należy uzyskać, dla pojazdów, które posiadają dopuszczenie do eksploatacji w innym państwie członkowskim UE.

Co przygotować?

 1. wniosek o wydanie dodatkowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji - pobierz i wypełnij
 2. dokument zezwalający na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 3. wyniki badań pojazdu kolejowego przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium badawcze;
 4. dokumentację techniczną, która potwierdza zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową, w tym dokumenty potwierdzające zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami;
 5. dokumentację techniczną, która potwierdza zgodność pojazdu kolejowego z przepisami wydanymi na podstawie art. 25t, mającymi zastosowanie do punktów otwartych i szczególnych przypadków określonych w TSI;
 6. dokumentację zawierającą informacje o utrzymaniu pojazdu kolejowego, a w szczególności o modernizacji lub odnowieniu, które zostały przeprowadzone po uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji;
 7. informacje o procedurze gromadzenia danych umożliwiające ich odczytanie i ocenę, jeżeli informacje te nie są zharmonizowane z TSI - w przypadku pojazdów kolejowych wyposażonych w rejestratory danych;
 8. informacje o przewidywanym użytkowaniu pojazdu kolejowego w sieci kolejowej.
 9. potwierdzenie zapłaty  opłaty wstępnej od wniosku.

Pamiętaj! Dokumenty wymienione w pkt 4 - 8 powinny być załączone w języku polskim oraz na nośniku elektronicznym.

Jak złożyć wniosek?

 • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku
 • złożyć osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK
 • złożyć poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

 • Opłata wstępna 4 000 zł.
 • Opłata końcowa zależna od pracochłonności max równowartość 3 000  euro
 • Opłatę należy wnieść na konto bankowe Urzędu Transportu Kolejowego: 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Opłaty dokonywane spoza granic Polski należy wnieść na konto: PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jaki jest czas realizacji?

2 miesiące od złożenia kompletnej dokumentacji wymienionej w pkt 4 - 8

Jak otrzymasz informacje o wydanym zezwoleniu?

Otrzymasz decyzję i zezwolenie doręczone pocztą albo przez platformę ePUAP

Jak sprawdzić czy zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji zostało wydane?

Co miesiąc Prezes UTK na stronie urzędu publikuje informację o wydanych zezwoleniach na dopuszczenie do eksploatacji typu

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2017 r., poz. 934)

 Polecamy

do góry